CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


venres, 26 de decembro de 2008

XA se sabe, de inocentadas e dictaduras!Xa se sabe que nestas datas todo é ledicia, comer, regalos e todo o que se tercie,.... despois de noiteboa, o día de nadal cos regalos adiantados do papá Noel, ven o día 28,... o día dos Stos. Inocentes, no que se soen facer unhas cantas falcatruadas.
Hoxe celebrouse un pleno extraordinario, que como ben sabedes foi pedido por toda a oposición para tratar do uso que podía facer o Concello do Fondo Estatal de Investimento Local e que foi convocado polo Sr. Alcalde antes de convocar outro pleno extraordinario para o día 20 de decembro con data posterior á convocatoria do de hoxe, e no que se tratou con "apisonadora" a proposta de investimento.
Pois a inocentada foi feita, contraprogramando un pleno, e hoxe materializouse non deixando falar á oposición (dende hoxe seica volve a haber tempo no turno de palabra dos plenos: punto que estaba regulado pero que foi derogado pola alcaldía aducindo que "non me deixa facer o seu traballabo de maneira axeitada" -primeiros indicos de dictadura-, e que tras unha pregunta de Mª José Cabana no terceiro pleno para que especificara como se ía regula-lo tempo de exposición e replica, contestou o Sr. Alcalde que sen tempo pero ao seu criterio, unhas veces falarase máis tempo outros menos, dependendo dos temas a tratar -segundo indicio de dictadura-).
Demostración de forza: se hoxe non se atiñan ao punto do pleno directamente advertencia (1ª, 2ª, e á 3ª te voto do pleno) ou retirada de palabra. Cando no grupo mixto se pide a palabra o sr. alcalde pregunta ao outro membro do grupo vai a intervir xa que si non interví máis tempo, ¿como vai a saber alguén se vai a ter que intervir unha, dúas ou máis veces por alusións?.
Xa se sabía que había censura e cortapisas, pero na trastenda. Agora xa é sabido, no mesmo pleno "hago y ordeno". Calificadeo vos mesmos.venres, 19 de decembro de 2008

Dous plenos extraordinarios en 6 días

É sabido de todos que o Goberno central aprobou o Real Decreto-Lei 9/2008 o 28 de novembro e foi publicado no BOE o día 2 de decembro, polo que se lle outorgan aos concellos españois en razón do criterio de poboación (nº de habitantes) unha coantía de cartos que no caso de Cabanas ascende a 579.106€. Unha medida que pode ser considerada como se queira, aínda que o máis importante será en como vaia a ser usada.
Con tal motivo, o día 03 de decembro dende o Grupo Mixto o PSdeG-PSOE rexistrou unha moción para que, de maneira urxente, se constituira unha comisión extraordinaria para preparar os proxectos que se presentarían ao Ministerio de Administracións Públicas, e que a continuación esta funcionara como Comisión de seguimento dos proxectos, en aras dun mellor aproveitamento do Fondo, con transparencia e eficacia.
O día 9 de decembro tódolos concelleiros da oposición rexistraron unha petición de pleno extraordinario para tratar estes temas, o cal quedou fixado para o día 26 de decembro ás 19:30 horas.(Notificado o día 11/12/08), co seguinte orde do día:
1º-Propostas de obras Fondo Estatal de Investimento Local.
2º-Proposta de obras Plan de Estratéxico de Infraestruturas Municipais da Consellería do Medio Rural
3º-Propostas de actuación para solicitar a colaboración da Consellería do Medio Rural.

Entre tanto o grupo de goberno fixou unha reunión o día 11 de decembro cos representantes das distintas asociacións inscritas no Concello para informar do Fondo de Investimento Local e tomar suxerencias, que foi simplemente un acto de propaganda, decindo que conseguiran un diñeiro e que ían a facer moitas cousas.
E hoxe día 18 de decembro encontrámonos con que hai convocado un pleno extraordinario para o vindeiro sábado día 20 de decembro coa seguinte orde do día:

1º- Aprobación si procede de actas de sesións anteriores.
2º- Conta Xeral de 2007.
3º- Ratificación acordo Xunta de Goberno Local (XGL) sobre propostas de obras do POS 2009 (Plan de Obras e Servicios).
4º- Proposta da XGL de obras do Fondo Estatal de Investimento Local.
5º- Proposta XGL de obras PEIM (Programa Estratéxico de Infraestructuras no Medo Rural)
6º- Proposta do BNG sobre enmenda á ordenanza de axuda a domicilio.
7º- Propsta do Grupo Mixto sobre comisión para o Fondo de Investimento Local.
8º- Proposta do Grupo popular sobre a disolución dos concellos gobernados por ANV.

Como se pode ver, o grupo de goberno, fai as cousas ao seu antoxo, e parece que "contraprograma" plenos extraordinarios. E tenta mixturar todo, para que non se saque conclusións claras.
O punto 2º do próximo pleno do 20/12/2008, como ben dí Mª José Cabana, xustifica por sí solo un pleno extraordinario, cando se atopan certas "irregularidades" ou puntos pouco claros. Métese neste pleno para que quede diluido co debate dos seguintes puntos.
Os puntos 4º e 5º, van a voltar a ser tratados para o día 26/12/2008 (¿terá sentido dito pleno extarordinario?)
A idea é que este fondo é excepcional ou extraordinario, que non vai a haber outro e que a súa coantía é 4 veces a coantía do P.O.S. de 2009 (Plan de Obras e Servicios da deputaciónde a Coruña), é decir que se podería facer unha obra (ou máis) que levaría o financiala 4 anos en 1 ano. Que estes cartos están repartidos co criterio de población (nº de habitantes), polo que o que se fixera, aínda que esté circunscrito a unha zona, sexa de interese para todo o Concello, e que efectivamente xenere emprego durante a realización das obras e tamén despois manteña postos de traballo. E que estas obras se entronquen cun proxecto de vertebración e futuro.
Os feitos son estes, e os criterios de actuación son os xa sabidos de quedar ben e facer amigos.
Estimados veciños e veciñas, espero poder vervos no vindeiro pleno extraordinario do sábado 20/12/2008 ás 9:00 horas, xa que o Concello é a CASA de todos e todas, e nel dirímese aspectos importantes e debería reflectirse o opinión do pobo na boca dos seus representantes lexítimamente elexidos, para así poder ter un xuizo de valor axeitado. E non só nos plenos, senón tamén na Xunta de Portavoces, nas Comisións informativas, nas Comisións de Traballo,...que se poderían formar pero que este grupo de Goberno non quere, por que lles ESTORBAMOS.
Recibide un saúdo socialista, e unha sinceira felicitación de Nadal para que nestas datas disfrutedes dos vosos coa mellor das alegrías.

Delfín Feal Pereira
Sº Xeral do PSdeG-PSOE de Cabanas

luns, 8 de decembro de 2008

CABANAS

Percorrendo as edicións na rede dos periódicos atopei na sección de Cartas ao Director de La Voz de Galicia a seguinte carta:
CABANAS
Autor del comentario: M. T. R.
Localidad: Cabanas
Fecha de publicacion: Domingo 07 de diciembre de 2008
"" Hacia ya tiempo que no regresaba a mi casa, abrí las puertas y las ventanas, y por fin respire el aire de mi sitio, de mi lugar, de mi pueblo?Cabañas.
Sin embargo, en la distancia me iba haciendo eco de las noticias que aparecían en los periódicos. Noticias sobre plenos ordinarios y extraordinarios, de cruces negras, de acusaciones personales, de vecinos encolerizados y nerviosos, de subidas y bajadas de impuestos, de no evolucionar, de derribos y prevaricaciones, de sentencias por poder? de un circo en el que ya no hay risas.
Y siento tristeza, porque no es la imagen de nosotros, no es la imagen de Cabañas.
Cabañas es un pueblo alegre, en el que los vecinos intentan solucionar los problemas de manera tranquila, con conversaciones inteligentes en las que la política es otra forma de respetar.
Me gusta que el lugar en el que he nacido y en el que los hechos más importantes de mi vida han transcurrido sea divulgada por sus cosas buenas: por su mar, su naturaleza, su verano e incluso por sus acontecimientos multitudinarios.
Soy consciente de que todo no puede ser bueno, pero por favor, un poco de respeto por nuestro pueblo y por la imagen que como tal proyectamos ya no solo al exterior, sino hacia nosotros mismos.
Querer a un pueblo no solo consiste en luchar por lo que se cree sino en mantener un mínimo de deferencia hacia sus instituciones, hacia los órganos electos por los ciudadanos y sobretodo por la consideración entre sus propios vecinos.
Quizá la clave este ahí.
Y si nos paramos a reflexionar, aunque sea tan solo un instante, sobre ello, podremos encontrar un punto intermedio en el que los intereses de todos puedan llegar a consensuarse.
Hoy me he levantado, he mirado por la ventana y me sigo sintiendo orgullosa de Cabañas, mi pueblo, mi lugar?
Espero que siga siendo así
""
Nunhas poucas liñas reflicte moi acertadamente o que eu penso e sin demagoxia: o ter diferentes puntos de vista non significa que o maioritario pise ao minoritario, senón que o maioritario debe enriquecerse intelectualmente co que lle queda por coñecer, que a palabra debe prevalecer sobre a forza, que o respecto é o primeiro o segundo e o terceiro, e que a arrogancia, a hipocresía e a prepotencia son prendas que se deben eliminar do roupeiro da personalidade.
Mentres en Cabanas quede xente que pense coma tí M.T.R., non está todo perdido.
Cabanas non se merece estes últimos acontecementos (de semanas, meses ..... e anos) que sendo cabanés de acollida síntome de aquí de toda a vida por ter familia neste fermoso lugar, con toda unha potencionalidade que se soslaia por outros intereses.
E espero, tamén coma tí, que se volva ao clima de tranqulidade que nos permita entre todos toma-la sendo do progreso. De verdade que o desexo.

xoves, 27 de novembro de 2008

Pleno SUSPENDIDO!!!!

Concelleiros ergéndose para protestar a decisión de non incluir un punto na orde do día.

Hoxe estaba convocado o pleno ordinario do Concello de Cabanas, levabamos uns tres días de "acusacións" cruzadas na prensa, e hoxe foi unha das que clamaba ao ceo: os problemas actuais do Concello son culpa de Dª Mª José Cabana,....cando foi durante tódalas lexislaturas que estivo gobernando o PSOE en Cabanas a responsable de Cultura, Deporte e Servicios Sociais. E o actual Tenente de Alcalde, que tamén o foi co PSOE nas anteriores lexislaturas ata que na última e no último ano foi expulsado do PSOE por non acatar a disciplina de partido, e ahi comenzou (seguíu?) a facer das súas. E durante a campaña electoral para as municipais de 2007 ía chorando polos camiños decindo que el sí era socialista (á vista está), quedouse con material que era do partido socialista, o cal se lle tivo que reclamar despois de moitos intentos ao anterior secretario xeral que, en concreto, a megafonía era do pobo, á concelleira que a usara durante a súa campaña e que agora non sabía onde estaba, e a min sendo Presidente da Xestora díme que non tiña nada. E logo de facerlle unha reclamación por escrito e con acuse de recibo, e si non atendía se lle reclamaría xudicialmente, dí : ¡a quén matei eu para ameazarme co xulgado?" ....." a ninguén, só tes material que lle pertence ao PSdeG-PSOE e telo que devolver, se non atendes a razóns pois so me queda esta saída, non dirás que non se che pideu por activa e por pasiva e a cada un saíches cunha cousa distinta". Para acabar dándoma, alí a tiña ben empaquetadiña, ¡¡¡VAIA SI SABIA ONDE ESTABA!!!.
José Casimiro Rey é un mentiroso, mentíu na campaña electoral, mentíu despois e segue a mentir. E que descargue culpas nesta lexislatura en Dª Mª José Cabana, cando el era o Presidente da Comisión de Urbanismo nas anteriores lexislaturas, mentras que Dª Mª José Cabana era simplemente concelleira de Cultura, Deportes e Servicios Sociais, xa non ten nome, nada máis que MENTIROSO (cousa suave). ¿Quen sube o índice a aplicar no IBI de 2008 no concello de Cabanas, do 0,4 ao 0,55 (un incremento do 37,5%), ¿quen pide unha revisión catastral?, sobre o que se vai a aplicar ese índice. O grupo de goberno cos seus máximos responsables á cabeza, D. Germán Castrillón (Alcalde do PP) e D. José Casiniro Rey (Tenente de Alcalde de AEC) .¿Quen despilfarra?, ¿Quen oculta documentación?, ¿Quen fai cousas de costas ao consentimento do pleno?. ¿Quen? => O GRUPO DE GOBERNO PP-AEC.
Xa se sabe que unha mentira repetida ata a saciedade tenta convertirse en verdade, e ao que o fai en mentiroso compulsivo.
En definitiva, que o alcalde ao non incluiur na orde do pleno as peticións dos veciños, trala tentativa por parte da oposición mediante unha cuestión de orde, o público increpouno, e suspendeu por 10 minutos o pleno, que foron máis de media hora coa chegada da Garda Civil, que non interviu ao non haber ningún altercado, e logo de 3/4 de hora baixou a reanudar o pleno seguindo a orde da convocatoria e ao levantarse a oposición para protestar, e amosando os concelleiros do grupo municipal do BNG unhas pancartas que rezaban "PP-AEC=DICTADURA", e de inmediato sen esperar a nada máis suspendeu o pleno e liscaron de alí. Polo que saín-saímos do pleno entre decepcionados e resignados, vendo como o grupo de Goberno se escabullía e non afrontaba os problemas do Concello con honra e deixar defender as distintas posturas, e tratar os restantes puntos da orde do pleno, que eran importantes: o P.O.S. e as mocións sobre violencia de xénero, e a moción sobre o transporte metropolitano. Ao grupo de goberno non lle interesa gobernar Cabanas, interésalles manipulala, e agora sacan pasquines, con máis mentiras.


So teñen que exercer a democracia, discutimos os puntos do pleno e levámolas a votación. Así de sinxelo, ....aínda que se cadra é que non entendo.
Por qué ese medo a poñer as cousas enriba da mesa?, ¿qué teñen que ocultar?, o tempo xa está a poñer a cada quen no seu lugar.
Vaianse Srs!!!

venres, 21 de novembro de 2008

Pleno Ordinario ACTUALIZADO!!!!!!

Para esta convocatoria, o PSdeG-POSE de Cabanas presenta para a inclusión na orde do día do Pleno ordinario do vindeiro 26 de novembro 3 mocións, que coma ben sabedes son ou teñen que ser presentadas como grupo mixto, e 1 mais é presentada por IVC.
A potestade de incluílas na orde do pleno é do Sr. Alcalde, xa se saberá si son ou non postas, xa que nos ten acostumados a poñer o que non molesta (recórdovos os tres intentos fracasados da Moción para que o Concello de Cabanas se adherira á Axencia da Protección da Legalidade Urbanística).
1ª/ Sobre Violencia de Xénero e:
  • Instar ao Goberno da Nación a seguir aplicando coa mesma dilixencia a Lei Integral de Medidas Urxentes contra a Violencia de Xénero e poñer todos os medios precisos para continuar sensibilizando á sociedade española contra esta lacra.
  • Instar á Xunta de Galicia a seguir aplicando dilixentemente, como ata agora, a Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral contra a violencia de xénero.
  • Instar á colaboración leal do Concello coa Xunta de Galicia e co Goberno da Nación para que, no marco das súas respectivas competencias, poñan a disposición das mulleres vítimas todos os recursos posibles, implantando definitivamente a rede integral de asistencia e apoio ás mulleres vítimas da violencia de xénero, sen diferencia, en todo o territorio español.
  • Fomentar programas específicos para abordar os casos das mulleres en situacións de especial vulnerabilidade no noso concello.
  • Loitar para, entre todas e todos os cidadáns, lograr erradicar a violencia de xénero da sociedade.
2ª/ Sobre o Transporte Metropolitano e: Que o Concello de Cabanas se adhira a este novo Plan de Transporte Metropolitano de Galicia.
  • Que se estuden e consensúen os percorridos coas distintas asociacións veciñais e culturais, e cos grupos políticos do Concello, para facer unha proposta de Programa SIME e SUME que articule un bon sistema de transporte público que integre a tódalas parroquias do Concello.
  • Que se faculte ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Cabanas a levar a cabo o convenio de adhesión e a proposición dos Programas SIME e SUME que se cheguen a consensuar.

3ª/ Sobre os IMPOSTOS e:

  • Que se modifique o tipo do índice a aplicar nas Ordenanzas Fiscais Nº1 e Nº2 ao tipo mínimo legal, para que teñan efecto no ano 2009 e seguintes.
  • Someter a información pública o presente acordo e o texto das ordenanzas reguladoras polo prazo de trinta días a través de anuncio que se publicará no BOP e no taboleiro do Concello segundo dispón o artigo 17 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
  • Elevar a definitivo o presente acordo no caso de que non se presentasen reclamacións n referido prazo, segundo o establecido no devandito artigo 17 do citado do Texto Refundido, o cal será de aplicación a partir de xaneiro de 2009.

Promete ser un pleno "movido", e deseguro que con algunha saída de tono. O Goberno Local "está traballando en eso". Anímovos a ir á casa do Pobo e ver in situ o discurrir do pleno.

Actualizado (22-11-2008):

Como vos indicaba e pensabamos, o Sr. Alcalde non tivo a ben incorporar a moción do PSdeG-PSOE sobre os IMPOSTOS, nin a de IVC sobre Parques Infantís. Calquera das dúas son unha espiña, por que con elas se lles pide que fagan un control dos gastos, de maneira que sexan capaces de dirixir ben este Concello, e non despilfarrar en "obras" sin sentido.

Os recursos públicos non son ilimitados, e a este Concello faille falla un cambio na dirección, é sabido por activa e por pasiva que o Sr. José Casimiro Rey sendo tenente de alcalde é partícipe e correlixionario nese empeño en despilfarrar, e que é tanto ou mais culpable de todo. Non sei que volta lle vai a dar para decir que el non ten culpa de nada. Se cadra chora, e segue a menter decindo que é culpa da Deputación e dos demáis, súa non.

"Cóllese antes a un mentiroso que a un coxo". E os cotos privados son doutra época xa felizmente pasada, aínda que a algúns síguenlle gustando mantelos.

Sígovos animando a participar no pleno do vindeiro 26-11-2008.

martes, 18 de novembro de 2008

¡¡¡PARABÉNS!!!

Sempre tiven a boa manía de escoitar a radio á primeira (todas) hora, para escoitar os informativos, unha boa costume heredada do meu pai, pero que me trae máis dunha bronca coa familia. Non vos vou a contar o por qué, xa que o imaxinades.
E leveime unha boa alegría cando dín que tiñan detido ao que parece ser o máximo responsable da E.T.A., o Txeroki.
Na época na que vivimos, parece incrible que aínda haiba xente que teña que falar poñendo as pistolas por diante. Pero máis incrible é que haiba xente que os apoie.
Sempre pensei e sigo a pensar que a E.T.A. é unha mafia.
Súmome ás felicitacións ás forzas de seguridade de España e á colaboración que están tendo de outras, que fan todo o posible e máis por poñer a esta xente onde lle corresponde: na cárcere.

martes, 11 de novembro de 2008

Língoa Azul (Actualizado 20/11/2008)É o nome dunha enfermidade vírica que necesita dun mosquito do xénero Culicoides para infectar aos rumiantes (vacas, ovellas, cabras e ¿corzos e cervos?). É unha enfermidade de declaración obligatoria pertencente á Lista A do Oficiña Internacional de Epizootías . Non é unha zoonose, e a súa importancia é polo impedimento de movementos de animais vivos, non dos seus productos (carne, leite, lá), hacia as zoas que están libres da enfermidade.

Hoxe en día Galicia ten declarados 98 focos, que sigue un itinerario dende a Mariña luguesa (onde apareceron os primeiros focos) e vai percorrendo a costa en dirección suroeste ata Arteixo e Culleredo últimos focos declarados.

A Língoa Azul é unha enfermidade que se pode presentar dende unha forma asintomática (perigosa por que se disemina a enfermidade sin decatarnos), ata causar lesións de diversa consideración que si colle aos animais baixos de defensas poden chegar a matalos.

Aquí vos deixo unha serie de fotos extraídas de traballos presentados en conferencias e outros de divulgación da enfermidade entre os veterinarios.

A problemática que plantea é a posibilidade de convivencia de distintos serotipos do virus da Língoa Azul, en España están circulando actualmente os serotipos S-1, S-8 e S-4. (existen 24 serotipos), e teñen a capacidade de mutar e se conviven dous ou máis serotipos a un tempo na mesma zoa pode xurdir un novo serotipo, e toda a loita feita ata o de agora habería que comenzala de novo, xa que a vacinación fronte a un serotipo non protexe fronte ao outro.

A Consellería de Medio Rural está a vacinar dende primeiros de setembro a todo o colectivo de Bovino, Ovino e Cabrún, votando man da empresa TRAGSEGA (á que contratou a loita por 5.010.000€),


da Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos-SEAGA, así como dos Veterinarios laborales e tamén os Veterinarios funcionarios que queiran facer horas extras. Pero esquecéronse dun colectivo que está no campo traballando cos gandeiros levando xa o control de certas enfermidades (IBR, DVB, Neosporose e Paratuberculose) que son os Veterinarios de ADSG, e que están supervisados polos servicios veterinarios oficiais en toda a súa actuación, un colectivo de 138 veterinarios de desenrolan un programa sanitario aprobado previamente ano a ano, e que a finais de outubro pasan as auditorias do desenrolo do programa. Nas ADSG (Asociación de defensa Sanitaria Gandeira) están sobre un 40% do censo gandeiro vacuno. Do que vai de plan de loita van vacinados uns 500.000 animais de 1ª dose e uns 200.000 animais de 2ª dose. E de aquí ata finais de ano a VETDESAN (Asociación de Veterinarios Responsables de ADSG) non lle saen as contas, para ter vacinado a todo o colectivo. Cun agravante, coma é que se está descoidando a campaña de saneamento gandeiro obrigatorio, que en determinados concellos xa está caducada ( é decir, hai máis dun ano que se fixo o saneamento), e nesta si que se controlan enfermidades zoonósicas, como Tuberculose e Brucelose.

En tódalas charlas informativas e cursos sobre a enfermidade da Lingoa azul dise que a loita contra esta enfermidade será tanto máis eficaz canto máis rápida se faga a vacinación e desinsectación dos animais, é decir una vacinación en saba, facendo un anel de protección arredor dos focos. E cubrindo a todo o territorio a a tódolos animais. O colectivo de veterinarios responsables de ADSG están sendo obviados e discriminados cunhas excusas que son de neno de primaria; e somos sabedores de que seriamos dunha gran axuda dando un pulo importante ao control desta enfermidade. Por nós non vai a quedar.


Actualización 17/11/2008: Novos focos de Língoa Azul confirmados.
Actualización 20/11/2008: Novos focos confirmados, e sigue extendéndose, ¡¡¡¡e estamos no inverno!!!!
As previsións de vacinación da Consellería de Medio Rural non son acordes coa evolución da enfermidade. Síguese a vacinar sin usar o a todo o colectivo veterinario capacitado para elo. A última referencia é a contratación por parte de TRAGSEGA de persoal adminstrativo de "campo" na vacinación, coa única encomenda de cubrir papeis, teñen terminantemente prohibido "tocar" a un animal. Outro exemplo de dispendio de cartos e esforzos.

xoves, 6 de novembro de 2008

""WALL STREET e os MONOS""


Para comenzar teño que decir que non entendo de economía, de economía financieira, da doméstica dende que me fun a estudar aló polo 1986 e tiña que pasar coas 30.000 pts ingresadas puntualmente a primeiros de mes para pagar a pensión, pois modestamente teño que decir que sí.
Se cadra este comentario que me chegou por e-mail sexa moi ilustrativo, e se cadra non. Espero as vosas consideracións.
Transcriboo tal cual chegou:
“Una vez llegó al pueblo un señor, bien vestido, se instaló en el único hotel que había, y puso un aviso en la única página del periódico local, que estába dispuesto a comprar cada mono que le traigan por $10.
Los campesinos, que sabían que el bosque estaba lleno de monos, salieron corriendo a cazar monos.
El hombre compró, como había prometido en el aviso, los cientos de monos que le trajeron a $10 cada uno sin chistar.
Pero, como ya quedaban muy pocos monos en el bosque, y era difícil cazarlos, los campesinos perdieron interés, entonces el hombre ofreció $20 por cada mono, y los campesinos corrieron otra vez al bosque.
Nuevamente, fueron mermando los monos, y el hombre elevó la oferta a $25, y los campesinos volvieron al bosque, cazando los pocos monos que quedaban, hasta que ya era casi imposible encontrar uno.
Llegado a este punto, el hombre ofreció $50 por cada mono, pero, como tenía negocios que atender en la ciudad, dejaría a su ayudante a cargo del negocio de la compra de monos.
Una vez que viajó el hombre a la ciudad, su ayudante se dirigió a los campesinos diciéndoles:
Fíjense en esta jaula llena de miles de monos que mi jefe compró para su colección.
Yo les ofrezco venderles a ustedes los monos por $35, y cuando el jefe regrese de la ciudad, se los venden por $50 cada uno.
Los campesinos juntaron todos sus ahorros y compraron los miles de monos que había en la gran jaula, y esperaron el regreso del 'jefe'.
Desde ese día, no volvieron a ver ni al ayudante ni al jefe.
Lo único que vieron fue la jaula llena de monos que compraron con sus ahorros de toda la vida.
Ahora sí tienen ustedes una noción más clara de cómo funcionan el Mercado de Valores y la Bolsa”

A avaricia rompe o saco. Pero certo control fai e fará falla.

Seguindo co tema económico dos coches oficiais hoxe vexo unha nova en 20.minutos.es , e o que se me ven á mente é: sendo necesario un vehículo que cumpla unhas características de seguridade específicas,.... ¿comprouse ou alquilouse o vehículo máis económico?. O resto é coma remexer un café sin azucre.

luns, 13 de outubro de 2008

O Sol pola porta....

Eso decían os maiores (as avoas principalmente, esas grandes sabias) de alguén que se lembraba de facer as cousas xa fora de hora.
A economía é sinxela de entender, coma decía o compañeiro Paco na licenciatura a respecto de adelgazar: "a única maneira de adelgazar é gastar máis do que ingresas". E na economía pasa o mesmo, e discrepo con el no concepto de que o mercado se regula mediante a lei da oferta e a demanda. Os mercados teñen que ser regulados, ahí están agora casi tódolos paises ao rescate dos seus bancos.
Terá que ser. Pero quen levou o sistema a esta situación?. Os clientes dos bancos e caixas fixo que non.
Esto recorda a cando se puxo de "moda" hai anos as explotacións de visóns para a peletería, un boom, despois caida libre. Non hai moito as granxas de avestruz, idem.
Agora a nivel bancario as famosas subprime, e todos (bancos) a por elas. ¿e?, non pasa nada. Tanto que a culpa é só nosa, dos clientes. En fín.
O Sol está alto, esperemos que alumee o suficiente para quen teña que ver e facer vexa, por que despois pasou a Sol pola porta.

domingo, 12 de outubro de 2008

Xuntanza de Bloggers do PSdeG


Este mércores 15 de outubro imos a xuntarnos os “bloggers” socialistas galegos. Xa tiveramos unha primeira intentona durante a celebración do 11º Congreso Nacional do PSdeG, pero aquel fin de semana foi imposible polos ires e vires da xornada, aínda que moitos poidemos vernos despois de ternos leído tanto.
Pero este mércores, a xuntanza é só de e para os "bloggers", e deseguro que será unha tarde proveitosa.
Lembrade, a xuntanza é o mércores 15 ás catro e media da tarde na Rúa do Pino, e se queredes asistir só tendes que mandarme un mail ou confirmar no Facebook.

sábado, 27 de setembro de 2008

Non fai mal.....

Non fai mal quen pode se non quen quere. A sabiduría popular é moi sabia, e non son sociólogo, nin filósofo nin tan sequera político no senso actual que se ten da política, só son veciño de Cabanas que vive na parroquia de Soaserra, que dende a súa óptica ve as deficiencias que ten o entorno onde vive, veas onde naceu, onde traballa, e moi posiblemente non ve outras, pero xa mo dixo unha boa amiga: "eres demasiado noble para adicarte a eso", ao que lle contestei: "se non somos nobles na nosa vida, ¿qué é o que nos queda?".
Hai quenes queren facer mal usando temas de interés xeral, disfrazándoos de caracter individual.
Só decir que cando se usa a política para facer dano a nivel persoal, pois malo malo. E cando se tenta involucrar ás familias, ufff, moito peor. Hai que estar moi seguro do que se dí., por que xa se sabe que se colle máis rápido a un mentiroso que a un coxo.
Xa o teño dito outras veces, e non está mal repetilo: "a envidia e a hipocresía sobran". Nin son hipócrita nin teño envidia.

martes, 9 de setembro de 2008

3 anos cambiando GaliciaHoxe día 09 de setembro de 2008 no HOTEL “SARGA” de Cabanas ás 20:00h terá lugar unha charla sobre 3 anos cambiando Galicia.

Intervirán:

Mª Debén, delegada provincial da Consellería de Traballo
José Mouriz, delegado provincial da Consellería de Educación
Delfín Feal, responsable do PSdeG-PSOE de Cabanas

mércores, 30 de xullo de 2008

Hoxe pleno Ordinario no Concello de Cabanas


Este é a Orde do día do pleno ordinario que terá lugar hoxe mércores 30 de xullo ás 19.30 h na sala de plenos da Casa do Concello:
1. Actas anteriores (8 e 19 de maio de 2008)
2. Rede sen fíos no polígono de Vilar do Colo
3. Proposta grupo de goberno sobre demolición espigón praia da Madalena
4. Solicitude axudas para implantación núcleo de sostibilidade
5. Acordo concello Pontedeume sobre supresión peaxe AP9
6. Adhesión á asociación impulsora do pacto territorial de emprego Ferrol
7. Adhesión ao pacto territorial de emprego de Ferrol
8.Moción do grupo do BNG sobre a supresión da peaxe da AP9
9.Moción do grupo do BNG sobre a proposta da xornada laboral da UE.
10. Moción do Grupo mixto (a proposta do PSdeG-PSOE) para a promoción dunha oficina de Correos.
11. Moción do Grupo mixto (a proposta do PSdeG-PSOE) proposta xornada laboral UE
12. Moción do Grupo popular en apoio ao sector pesqueiro
13. Moción do Grupo popular sobre a xornada laboral na UE
14. Informes de presidencia.
15.Resolucións da Alcaldía
16. Rogos e preguntas
Un pleno extenso, no que por fín nos inclúen mocións,... aínda que parece ser que houbo reticencias,... cando non interesan buscan excusas ata debaixo das pedras.
Agora está presentada a necesidade de dotar a Cabanas dunha oficiña de Correos, que para nós sería bó que estivera perto da Casa do Concello, dándolle contido ás instalacións existentes na antiga Casa do Concello, que se está a usar coma lugar de ensaios; e comenzar a mirar polos intereses xerais e non particulares (tanto persoais como de certos colectivos moi selectos).
Polo que ruxe, xa temos aberto o plazo de presentación de ofertas para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Urbanística Municipal (PXOUM), cunha dotación de 143.000€, pero ruxe que vai a ser un PXOUM pouco ambicioso (¿¿¿¡¡¡!!!!!????), ¿preguntámonos para quen?.

martes, 29 de xullo de 2008

Discurso de Dolores Rodríguez, Sª Xral de XSG


LOITANDO CONTRA A DESMEMORIA,
MIRANDO Ó FUTURO


Bos días compañeiras e compañeiros.

En primeiro lugar gustaríanos agradecerlle ó Partido dos Socialistas de Galicia que, como organización xuvenil e irmá do partido, nos teña invitado a dirixirvos unhas palabras na inauguración deste Congreso. Gracias, compañeiros e compañeiras e permitídeme, antes de nada, desexarnos un bo congreso.

Congreso que é unha xuntanza das e dos socialistas galegos para definir quen somos e cara onde imos. Qué queremos, qué soñamos, e tamén para reflexionar sobre o que esperan de nós os galegos e as galegas, os e as socialistas que aínda que non formen parte activa deste partido, comparten a nosa visión do mundo.

É a ocasión de demostrar ata que punto estamos comprometidos cos valores do socialismo.Un congreso é a data que marca o calendario para afondar naquelo que nos une como socialistas, que nos define como tales. É tamén o momento de abrirlle as portas á sociedade e contarlle porqué somos socialistas, qué defendemos, porqué militamos no Partido Socialista e porqué lles pedimos a súa confianza.É o momento de abrir o corazón, de demostralle ó mundo que ser socialista significa crer e defender a igualdade. Principalmente igualdade entre todas e todos os cidadáns, e particularmente entre homes e mulleres. Porque é imposible acadar igualdade en ningún ámbito mentres a metade do xénero humano viva un escalón por debaixo.

Nós, os e as socialistas, temos que ser quen de comprometernos sen complexos coa causa feminista e con cada unha das mulleres que sofren a discriminación no seu día a día, no seu traballo, na súa vida. Temos que dicirlle á sociedade que para os socialistas as mulleres hai tempo que deixaron de ser a filla de, a nai de ou a muller de…

Igualdade é non discriminación, non discriminación porque o meu sexo, a miña capacidade económica, a miña idade, a miña raza, a mina orientación sexual non deben, xamáis, limitar o exercicio dos meus dereitos. Iso é socialismo.

Os Congresos, compañeiras/os, son tamén o mellor momento para facer un exercicio de retrospección. Os congresos teñen que servir para mirar cara adiante, pero tamén para recibir un antídoto contra a desmemoria. Para saber a onde imos, compañeiras/os, temos que ter claro de onde vimos.

Temos 129 anos de historia que nos falan de sacrificio, de esperanza, de logros, de traballar por un mundo libre sen donos nin escravos, sen cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. 129 anos dos que sentírmonos orgullosos. Orgullosos de ter sido o partido dos dereitos, o partido dos humildes, dos desamparados, o partido da ilusión. Mirar atrás para nós e seguir a senda da democracia, do sufraxio universal, da educación e a sanidade universais, de Pablo Iglesias, da Unión Xeral de Traballadores, da II República. Iso forma parte do orgullo militante.

Temos que honrar a memoria dos que arriscaron a súa vida para que a sociedade na que vivimos fora de todas e todos, e non só duns poucos. Temos que honrar a memoria dos que deron a súa vida por defender a liberdade, por defender que para os socialistas as persoas son o primeiro, o segundo e o terceiro. Contarlles que onde houbo loita polos dereitos das persoas, pola dignidade, pola liberdade…houbo un socialista poñendo o mellor de sí mesmo, o mellor de sí mesmo e moitas veces a súa vida.

Somos a testemuña da irreverencia da liberdade e temos a obriga de non esquecelo, de curarnos da desmemoria. Temos a obriga de levar a cabeza ben alta. Porque ter un carné cunha rosa e un puño gravados non só significa sentirse socialistas, senón tamén defender os valores do republicanismo, do laicismo, do federalismo, do galeguismo, da solidariedade…de sentirnos orgullosos de construir un mundo que non entende de privilexios, un mundo que constrúe dereitos.

Como partido temos tamén que ser conscientes de que temos que conectar cos soños das e dos cidadáns que tamén cren nese mundo. Temos que romper co descrédito que moitos cidadáns senten hacia a política e os politicos e chegar a eles. Dicirlles que pensamos coma eles, que sentimos coma eles e que precisamos da súa implicación.

Temos que dicirlles, que se hai algo que non lles gusta….se movan para cambialo. Porque o que non se equivoca nunca é o que nunca fai nada. E para conseguilo temos que facer un exercicio de autocrítica, temos que avaliar se somos quen de transmitir as nosas ideas e valores. Temos que escoitar para ser escoitados. Porque senón facemos isto, estaremos falando nun atril engrandecidos dos nosos logros… pero non haberá ninguén para nos escoitar.

Eduardo Galeano dixo unha vez que cando ves a utopia no horizonte e das un paso para achegarte a ela esta se alonxa, que das outro máis e se alonxa ese pouquiño que avanzaches, que das outro e volve a alonxarse. Para que serve entón? se preguntou, me pregunto. Pois serve para seguir avanzando compañeiros e compañeiras.

Reflexionemos, debatamos e sexamos quen de dicirlle ó mundo que os e as socialistas de Galicia temos obxetivos, valores, propostas, ideas…e ideais. Digámoslles ós galegos e galegas, os mozos e mozas galegos que, se cadra, a utopía non é un soño…é unha verdade prematura.

Digámoslle coas nosas enmendas, cos nosos proxectos que, como dixo o brasileiro Raúl Seixas, un soño que se soña só é só un soño, un soño que soñamos xuntos é unha realidade.

Saúde compañeiros e compañeiras, bo congreso e boa sorte
Dolores Rodríguez, Sª Xeral de Xuventudes Socialistas de Galicia.

Traducción copiada e pegada do blog do compañeiro José Luis Prieto.


Buenos días, compañeras y compañeros.
En primer lugar nos gustaría agradecer al Partido de los Socialistas de Galicia que, como organización juvenil y hermana del partido, nos haya invitado a dirigiros unas palabras en la inauguración de este Congreso. Gracias, compañeros y compañeras, y permitidme, antes de nada, desearnos un buen Congreso.
Congreso que es una reunión de las y de los socialistas gallegos para definir quién somos y hacia dónde vamos. Qué queremos, qué soñamos, y también para reflexionar sobre lo que esperan de nosotros los gallegos y las gallegas, los y las socialistas que aunque no formen parte activa de este partido, comparten nuestra visión del mundo. Es la ocasión de demostrar hasta que punto estamos comprometidos con los valores del socialismo.
Un congreso es la fecha que marca el calendario para ahondar en aqullo que nos une como socialistas, que nos define como tales. Es también el momento de abrirle puertas a la sociedad y contarle por qué somos socialistas, qué defendemos, por qué militamos en el Partido Socialista y porqué pedimos su confianza.
Es el momento de abrir el corazón, de demostrar al mundo que ser socialista significa creer y defender la igualdad. Principalmente igualdad entre todas y todos los ciudadanos, y particularmente entre hombres y mujeres. Porque es imposible conseguir igualdad en ningún ámbito mientras la mitad del género humano viva un escalón por debajo.
Nosotros, los y las socialistas, tenemos que ser quien hemos de comprometernos sin complejos con la causa feminista y con cada una de las mujeres que sufren la discriminación en su día a día, en su trabajo, en su vida. Tenemos que decirle a la sociedad que para los socialistas las mujeres hace tiempo que dejaron de ser “la hija de”, “la madre de” o “la mujer de”…
Igualdad es no-discriminación, no-discriminación porque mi sexo, mi capacidad económica, mi edad, mi raza, mi orientación sexual no deben, jamás, limitar el ejercicio de mis derechos. Eso es socialismo.
Los Congresos, compañeras y compañeros, son también el mejor momento para hacer un ejercicio de retrospección. Los Congresos tienen que servir para mirar hacia delante, pero también para recibir un antídoto contra la desmemoria. Para saber adónde vamos, compañeras y compañeros, tenemos que tener claro de dónde venimos:
Tenemos 129 años de historia que nos hablan de sacrificio, de esperanza, de logros, de trabajar por un mundo libre sin dueños ni esclavos, sin ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. 129 años de los que sentirnos orgullosos. Orgullosos de haber sido el partido de los derechos, el partido de los humildes, de los desamparados, el partido de la ilusión. Mirar atrás para nosotros es seguir la senda de la democracia, del sufragio universal, de la educación y la sanidad universales, de Pablo Iglesias, de la Unión General de Trabajadores, de la II República. Eso forma parte del orgullo militante.
Tenemos que honrar la memoria de los que arriesgaron su vida para que la sociedad en la que vivimos fuera de todas y todos, y no solo de unos pocos. Tenemos que honrar la memoria de los que dieron su vida por defender la libertad, por defender que, para los socialistas, las personas son lo primero, lo segundo y lo tercero. Contarles que donde hubo lucha por los derechos de las personas, por la dignidad, por la libertad… hubo un socialista poniendo lo mejor de sí mismo, lo mejor de sí mismo y muchas veces su vida.
Somos el testimonio de la irreverencia de la libertad y tenemos el deber de no olvidarlo, de curarnos de la desmemoria. Tenemos el deber de llevar la cabeza bien alta. Porque tener un carné con una rosa y un puño grabados no sólo significa sentirse socialistas, sino también defender los valores del republicanismo, del laicismo, del federalismo, del galleguismo, de la solidaridad… de sentirnos orgullosos de construir un mundo que no entiende de privilegios, un mundo que construye derechos.
Como partido tenemos también que ser conscientes de que tenemos que conectar con los sueños de las y de los ciudadanos que también creen en ese mundo. Tenemos que romper con el descrédito que muchos ciudadanos sienten hacia la política y los politicos y llegar a ellos. Decirles que pensamos como ellos, que sentimos como ellos y que precisamos de su implicación.
Tenemos que decirles, que si hay algo que no les gusta… se muevan para cambiarlo. Porque el que no se equivoca nunca, es el que nunca hace nada. Y para conseguirlo tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, tenemos que evaluar si somos capaces de transmitir nuestras ideas y valores. Tenemos que escuchar para ser escuchados. Porque si no hacemos esto, estaremos hablando en un atril engrandecidos de nuestros logros… pero no habrá nadie para escucharnos.
Eduardo Galeano dijo una vez que cuando ves la utopía en el horizonte y das un paso para acercarte la ella, ésta se aleja, que das otro más y se aleja ese poquito que avanzaste, que das otro y vuelve a alejarse. ¿Para que sirve entonces? se preguntó, me pregunto. Pues sirve para seguir avanzando, compañeros y compañeras.
Reflexionemos, debatamos y seamos capaces de decirle al mundo que los y las socialistas de Galicia tenemos objetivos, valores, propuestas, ideas… e ideales. Digamos a los gallegos y gallegas, los chicos y chicas gallegos que, a lo mejor, la utopía no es un sueño… es una verdad prematura.
Digámosles con nuestras enmiendas, con nuestros proyectos que, como dijo el brasileño Raúl Seixas, un sueño que se sueña solo es sólo un sueño, un sueño que soñamos juntos es una realidad.
Salud, compañeros y compañeras, buen congreso y buena suerte.

domingo, 27 de xullo de 2008

2º día no 11º Congreso do PSdeG

Hoxe chegamos ás 9:15 h, e poidemos ver como se ían incorporando os distintos delegados, uns co semblante despexado e outros amosando cansancio,.... os que están coma repolos son os de organización, eses deben ter o corpo afeito a estes eventos.
Onte á noite establecéronse as comisións das ponencias, eu asistín á de Estatutos, é unha comisión da que se falaba que ía durar ata tarde, pero a esos das 12:40 rematou, aceptándose a maioría das emendas presentadas.
Logo vías como circulaban as chamadas telefónicas, as mensaxes, etc.
Hoxe á primeira hora tras inicirse o plenario votáronse as ponencias das 4 comisións de traballo, e agora estamos a esperar que a organización poña as papeletas das candidaturas para os comités executivo, nacional, federal e de ética, para ir a votar en furna e que se proclame a nova executiva proposta polo Sº Xeral, Emilio Pérez Touriño.
Ferrolterra estará representada nos distintos órganos do partido por Beatriz Sestayo, Vicente Irisarri, Iván Puentes, Catalina García, Amable Dopico e Julio Iglesias.
Foi un fin de semán intenso (para uns máis que para outros), do que o PSdeG-PSOE sae reforzado na súa estructura principal que é a IDEOLOXÍA, nos órganos de dirección para desenrolala e coa FORZA que ten na súa base para que a cidadanía perciba e sexa a receptora deses ideais.
Ánimo aos novos órganos nesta nova andaina, das que me/nos sentimos parte dende Cabanas.

sábado, 26 de xullo de 2008

Touriño Sº Xeral do PSdeG


Touriño foi reelexido Sº Xeral do PSdeG-PSOE cun 97,2% de aceptación, para seguir na senda de futuro marcado. Cunha idea de país ben definido.
Agora escribo nun receso da comisión de estatutos, que ten pinta de chegar ata as tantas, é o que hai.
Mañán coñeceremos a constiución do Comité Executivo, e sexan os que sexan teñen a encomenda de artellar un mellor funcionamento do partido.
Parabéns ao recén reelexido Sº Xeral, Emilio Pérez Touriño.

Comentando o 11º Congreso do PSdeG-PSOE


Aquí estamos, como delegado de Cabanas integrando Delegación de Ferrolterra.

Na mañán trala constitución da mesa do Congreso houbo unha serie de intervencións de saúdo, querendo destacar o que dixo o portavoz do PSdeG na emigración o Sº Xeral do PSdeG en Uruguay que revindicou que os galegos e galegas na diáspora teñen os mesmos dereitos e deberes.
Logo falaron o Sº de Organización, Ricardo Varela, do que destaco o que máis me gustou: a EDUCACION é e será un piar fundamental.A Sª de XSG, Loli Rodríguez, puxo todo o seu ímpetu en recalcar os valores do PSdeG-PSOE como é o da IGUALDADE entre Homes e Mulleres independentemente da idade, raza, elixión ou orientación sexual, a SANIDADE e CULTURA para todos en igualdade, e que a a relación entre CIDADANIA e POLITICA é necesaria e "que non se equivocaquen non fai nada".
A Utopía e un estadío ao que cada vez que nos acercamos alónxase un pouquiñ máis: ¿entón para que sirve? Para seguir avanzando, que é o que é o PSdeG: A forza de Galicia"


Falou tamén o ViceSº Xeral do PSOE, José Blanco, "o primeiro que me dixo Emilio Pérez Touriño cando acadou a presidencia da Xunta foi que se acabou os cidadáns de 1ª e 2ª.", que se acadou case todo do proposto, agás o de conquerir un novo Estatuto de Galicia, polos atrancos que puxo PPdeG seguindo directrices de Génova. Seguindo a senda da confrontación agora aquí coa cuestión da LINGOA. Queren seguir facendo diferencias entre ricos e pobres, entre os ue falan galego e castelán, "ahí non nos atoparán".

As direcrices deste partido de futuro, a Forza de Galicia o PSdeG serán: Políticas sociais (onde para o PP só son gastos suntuarios), Educación e Infraestructuras.

Agora incorpórome outra vez ao plenario onde están a falar as distintas delegacións apoiando á xestión da Executiva e tamén pedíndolle un maior esforzo para que chegue máis nítidamente as conquistas á cidadanía e visualizar mellor o futuro.

Seguiremos escribindo según teña tempo.

venres, 18 de xullo de 2008

11º CONGRESO DO PSdeG_PSOE


Para os días 25-26-27 de Xullo celebrarase o 11º Congreso do PSdeG-PSOE. Nesta convocatoria asisto como Delegado, e o compañeiro Blas animou a tódolos blogueiros que asisten a comentar todo o que pase mediante esta xanela e outras coma a PSdG TV.

Aquí ao lado vai o enlace ao Blog do 11º Congreso do PSdeG-PSOE.
Parece que vai a ser un congreso animado e clarificador do futuro de Galicia.
O slogan do congreso é un segredo, e mira que tentei averigualo.

xoves, 19 de xuño de 2008

Seriedade + Traballo = Credibilidade

Nos últimos tempos hai unha lousa sobre os que estamos en política, que nos marca moi de cerca.
Cada pouco salta unha nova que non fai máis que salpicar aos que estamos nesto. Ahí temos a operación Malaya en Marbella o máis grave polo seu volume e os coletazos que está a dar, pero temos máis exemplos, caso Fabra, caso Mogán, Totana, Alhaurín el Grande, Ciempozuelos, a operación Bloque onde están implicados os policías locais de Coslada, grave tamén por ser os responsables de velar pola seguridade quenes están implicados; hai máis e a última é a operación Astapa en Estepona. En todos hai un máximo denominador común: poder e cartos. Lucro persoal sin escrúpulos.
Todos estes sucesos o que fan é salpicar aos que estamos polo lado, igual que cando se tira un pedroulo á auga, para o que non tira a pedra e está a traballar polo que cree tamén sae salpicado.
A seriedade e traballo trae consigo resultados, resultados satisfactorios que o que fan é darlle credibilidade ao que se fai. Pero temos un handicap que superar: ao que se fai ben non se lle dá valor nin transcendencia, xa que é o que ten que ser. En cambio a metedura de pata, sendo mala, trae máis "bombo".
Cando me pediron participar na lista electoral das municipais de maio de 2007 polo PSdeG-PSOE de Cabanas, o primeiro comentario que correo polo concello foi: "sí, é que lle prometeron un posto de funcionario na Xunta". Unha mentira coma unha casa, á que non lle dín máis transcendencia, de non ser que foron os máis achegados a mín os que sí o creeron. Se cadra hai uns anos sí se facía, pero hoxe en día hai que pasar por unhas oposicións, aprobalas, concursar e obter a plaza que corresponda pola puntuación. Se non aprobas ou non acadas a puntuación necesaria para entrar, pagas unhas taxas e apúntaste nas listas de substitución que se usan para cubrir as baixas por enfermidade, vacacións e as interinidades. Listas nas que estaba e fun "penalizado" coa exclusión durante un ano por non acudir a unha oferta de substitución, por creer que non chegaría a min a lista. Podo decir por que o vivín en persoa, que hoxe en día sí hai claridade en todo o proceso.
Dende aquí e hoxe, quixera aportar un grao de area para face-la montaña da credibilidade, comentando un pouco a charla-coloquio que onte ofreceu a Conselleira de Sanidade, Mª José Rubio Vidal, na Casa da Cultura de Fene. Onde estivo desgranando as actuacións da súa Consellería, das que podemos salientar o saneamento da sanidade galega con 413 millóns de €, facendo que os hospitais comencen o ano presupuestario libre de débedas, reducindo o pago a proveedores que permite unha mellor negociación de precios e aforrando xuros de demora, optimiza-lo gasto farmacéutico situándose case 1% por debaixo da media nacional, todo eso permite ter máis recursos para facer boas políticas sanitarias: incrementar os recursos humáns (máis médicos) con mellores ferramentas de formación e acción, reorganiza-lo sistema sanitario impulsando os P.A.C. (mellorar os centros de atención primaria: Fene vaise aumentar e van a implantar unha sá de radiografías, en A Capela vaise facer un novo edificio) para que sexan o que realmente teñen que ser a porta de entrada no sistema sanitario, para poder mellorar a asistencia hospitalaria, xa que só un 16% das urxencias que chegan ao hospital entran en planta, Plan integral da saúde da muller, Plan de saúde de Galicia, Plan galego de desenvolvemento de coidados paliativos, Programa galego de atención ao infarto agudo de miocardio, Plan de Galicia sobre Drogas, Programa de saúde Bucodental, Plan estratéxico de saúde mental,....
Foi unha charla-coloquio, no que non todo foron parabéns, senón que tamén se lle esixíu a redución das lista de espera, así coma a limpeza da Ría de Ferrol, xa que segundo a opinión dun asistente ao coloquio para él tiña unha relevancia na incidencia de certas patoloxías na zoa de ferrolterra.
En fin a seriedade da análise da situación do SERGAS, o traballo e rumbo trazados para o futuro darán os seus frutos en forma de credibilidade e funcionalidade.
Ese é o camiño a seguir, e non sacar normas que logo despois traen máis problemas que solucións. Hai que saber mirar o futuro sin medo.

luns, 9 de xuño de 2008

CRISE

Crise
Todo o mundo ten o dereito de protestar polo que considere máis oportuno.
Todo o mundo ten o dereito de facer as reivindicacións que estime oportunas.
Todo o mundo ten o dereito de seguir a quen estime que apoie os seus intereses.
Todo o mundo ten o deber de atorpar solucións e respetar ao veciño, e non só falar dende a barra dun bar.
Miremos por onde miremos, imos a atopar un sector en crise. Por que todo se move arredor dos derivados do petróleo. Dende un inicio ata un final, agora mesmo estamos a teclear nun derivado do petróleo.
Sería interesante facer unha análise pormenorizada do que estamos a facer coa nosa vida cotidiá. De seguro que si o facemos sairían conclusións moi ilustrativas.
O que pasa é que é moito máis cómodo vivir no presente sin pensar no futuro, o futuro danos medo simplemente por que depende de moitos factores non controlables,......
O que non entendo é, por exemplo, cando se fala de certas empresas que no seu balance de resultados díse “a empresa X só tivo uns beneficios dun 5%”, e cando se traduce esa porcentaxe saen 30 millóns de €. Claro se a previsión era de ter uns beneficios de 50 millóns de € entón ....temos crise.
Pero volvendo ás crises actuais, é moito máis fácil disparar fóra que mirar dentro. Non vou a discutir que o precio dos carburantes están a introducir un elemento distorsionador na cadea do valor engadido, por que é máis que evidente. Pero non é de recibo que se tente cargar toda esa cuestión no debe do goberno, non hai posibilidade algunha de maniobrar inmediatamente e facer frente a unha subida de 10$ nun día no precio do barril Brent, NUN DÍA. Tampouco nos imos a escudar na famosa frase de que trala guerra de Irak iamos a ter o petróleo máis barato,... sería mirar para outro lado.
O precio de partida non o pon o Goberno, sí pon o Goberno os impostos sobre hidrocarburantes, pero eses impostos cos que se graba ao gasoil en España é de 30€ por cada 100 litros que é o mínimo establecido pola Unión Europea, outros países da UE teñeno máis caro: Reino Unido 70€/100l, Alemania 47€/100l, Francia 43€/100l, Italia 42€/100l, Portugal 36€/100l.
Si pedimos a rebaixa de impostos nos derivados de hidrocarburos, debemos saber que imos a ter menos recursos,...e se estamos a pedir que o "papá estado" nos solucione o petate,... non se entende. É deber do goberno saber explicar as cousas e esixir unha mellor xestión dos recursos que se ofrecen aos diversos sectores, ... pero nós os cidadáns non temos ningunha responsabilidade neso, ¿non?, nono creo.
De tódolos xeitos o que está a proliferar son as lotarias, xogos de azar, concursos “paiaso”, ... ¿se cadra os novos engana bobos coma antes se decía do fútbol?. Non, o que sucede é que cando un quere traballar ha de ser o seu veciño quen o critique, pero se lle deixa coller unha leituga na horta, daquela é o mellor do mundo.
Para a hipocresía non hai vacina.

venres, 6 de xuño de 2008

CEIP "Eladia Mariño" Porto-CABANAS & Senator Patrick Burns School, de Calgary (Canadá)

Senator Patrick Burns School, de Calgary (Canadá)


O pasado 26 de maio no CEIP "Eladia Mariño" de Porto-Cabanas estableceuse a 1ª videoconferencia cun colexio de Canadá, o Senator Patrick Burns School. A 1ª do colexio, e a 1ª de Galicia que tivo varias recollidas na rede.
Os alumnos de 5º foron os que participaron xa que son os que están impartindo parte das clases integramente en inglés, que permitíu esta experiencia tan ilusionante de intercambio.
Miña noraboa á Consellería de Educación por levar adiante esta iniciativa elixindo ao noso CEIP "Eladia Mariño", e asemade animar á dirección do Colexio para que siga pola liña emprendida, xa que si queremos unha sociedade avanzada e culta temos que comenzar polos nenos, poñendo todo o noso esforzo en educalos en igualdade de oportunidades.

xoves, 22 de maio de 2008

Corrección á nova do 16-05-08 no xornal La Opinión de A Coruña

Aquí abaixo vai cortada e pegada o nova que sae no xornal La Opinión de A Coruña sobre a aprobación no pleno extraordinario do 8 de maio da ordenanza municipal sobre o Servicio de Grúa Municipal, no que hai unha errata: cando se dá a relación de votos, indicar que nese pleno non estaba presente a única concelleira do PSdeG-PSOE, Mª José Cabana por motivos familiares graves, polo que o seu voto non se pode contar coma abstención, xa que sería en contra con toda rotundidade, expresando as inquedanzas na liña que se van recollendo nos comentarios dos lectores da edición dixital do devandito xornal, hai outras necesidades máis perentorias señores do grupo de goberno.
Cabanas aprueba la creación de un servicio municipal de grúa
El Concello dice que es necesario "para mantener la situación económica" pero según el informe financiero sólo cubrirá costes

El secretario municipal y el alcalde de Cabanas en un pleno. Juan Varela
MULTIMEDIA
NURIA RODRÍGUEZ. CABANAS. El Ayuntamiento de Cabanas dispondrá de un servicio municipal de grúa que costará a las arcas municipales 108.000 euros al año. La Corporación local aprobó en el pleno, con los votos a favor del Partido Popular y la Agrupación de Electores de Cabanas (AEC), en contra del BNG y la abstención del grupo mixto -Iniciativa Veciñal Cabanesa (IVC) y PSOE-, la ordenanza fiscal que regulará las tasas por este concepto.El equipo de gobierno, que preside el popular Germán Castrillón, justifica el hecho de que el municipio de Cabanas, con unos 3.000 habitantes, cuente con un servicio municipal de grúa en la necesidad de "garantizar las normas de circulación y mantener la situación económica actual".El Concello señala en el informe económico que respalda la ordenanza, sin embargo, que la propuesta aprobada pretende cubrir los costes del servicio "sin superarlo, para cumplir con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales". De hecho, según se recoge en el documento, el Ayuntamiento perderá unos 500 euros, ya que los gastos estimados son de 108.016 euros -16.147 de personal, 3.780 de costes administrativos y 88.089 euros por retirada de vehículos- y los ingresos previstos son de 107.485 euros -88.089 por retirada y 19.396 por depósito-.El Ejecutivo municipal ha consultado a cuatro empresas y ha fijado el coste de la retirada de ciclomotores en 55 euros y de turismos, camionetas y furgonetas de hasta 1.500 kilos en 59 euros. El canon para camiones y tractores será de 67 euros. Si el propietario aparece antes de que se efectúe el traslado o cuando el vehículo esté enganchado a la grúa o sobre la plataforma, la tasa será de 36,75 euros.Estas cifras se incrementarán en un 50% si el servicio se efectúa entre las diez de la noche y las ocho de la mañana y durante el fin de semana o en días festivos. Además, hay que añadir las cuotas por depósito del vehículo, que serán de 9,6 euros por una hora o fracción, de 11,91 por la segunda hora y de 14,89 euros por día. La ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Un "malgasto"El BNG ha denunciado el "malgasto" que supondrá contratar un servicio de grúa sólo para el municipio de Cabanas y criticó que la ordenanza fiscal fuese aprobada por la coalición de gobierno que integran el PP y AEC con un estudio económico deficitario, "pese a estar claramente inflado, como sucede con la recaudación de multas".La viceportavoz del grupo nacionalista, Teresa García, señala que se trata de un "absurdo de los más absurdos" y considera que hay "otras necesidades más básicas". García reprocha al equipo de gobierno que no especifique cuál es el casco urbano de Cabanas y advierte de que no existe un depósito adecuado ni una demanda "tan elevada". "Tampoco apuesta por un servicio mancomunado con otros concellos de la zona para compartir gastos y ahorrar así costes", denuncia la representante del grupo municipal del Bloque.

COMENTARIOS na edición dixital:

4 comentarios
Comentario enviado el día 16-05-2008 a las 14:17:13
este e o flamante, innovador,transparente e eficaz metodo de goberno que nos ofrece o noso recien estreado alcalde? Ei aqui a proba do que e gobernar cabanas sin ter sentemento cabanes
Autor: I LOVE Senrra
Comentario enviado el día 16-05-2008 a las 11:44:51
Uff, si, es que un servicio de grúa en Cabanas es lo que demandan todos y cada uno de los vecinos. Claro que sí Sr. Castrillón. No hay más necesidades en este concello que esa... Por cierto, ¿Se llevará esa grua los vehículos estacionados en la acera delante del concesiorio Ford? Porque yo lo dudo mucho...
Autor: miguel
Comentario enviado el día 16-05-2008 a las 10:12:37
Mañana hay viaje, me gusta viajar y estoy en ello.
Autor: Piloto en pruebas
Comentario enviado el día 16-05-2008 a las 08:51:47
Ya está el Señor Castrillon, "Piloto de Rallyes" haciendo sus negocios...no hay más necesidades en Cabanas
Autor: marta

luns, 19 de maio de 2008

REFLEXIONANDO

"Aquí, mentres non mates a alguén non tes delito". Este comentario é moi manido. Dende logo que causar a morte de alguén é o máximo delito (por que non ten volta atrás), logo virán os "traballadores" da lei para buscarlle "a volta". Pero o delito é delito, así como que a mona é mona aínda que a vistan de seda. Isto causa un desacougo na xente, por un lado a sensación de impunidade de quen comete o delito (moi ao par do "poder") e polo outro a indefensión do que padece a ofensa.
Hai unha gradación extensa do delito,... non son xurista nin pretendo selo; pero polo pobo circula ese pensamento de impunidade e indefensión.
Entón hai que buscarlle solución, e sempre sae o seguinte: "O GOBERNO é quen o ten que solucionar", e é verdade. Pero quen conforma o GOBERNO somos NÓS, a sociedade, eso sí através dos poderes executivo, lexislativo e xudicial, pero nós non pertencemos a eses poderes, somos cidadáns, pero temos mecanismos para actuar, mediante a elección dos que nós creemos que máis se aproximan á nosa ideoloxía (por que todos temos unha).
A estructura administrativa é troncopiramidal, comezando polos Concellos e Diputacións Provinciais, Gobernos Autonómicos, Goberno Central e Unión Europea. Todos estes entes están relacionados, e polo tanto son dependentes uns dos outros, ..... e os destinatarios da súa acción ou non-acción somos os cidadáns, polo que temos que ser o suficientemente abertos a criticar e recibi-las críticas, a esixir e a que nos esixan, e iso só se conseguirá con sosego e liberdade.
A cidadanía ten coma administración máis cercana ao Concello, e éste será o primeiro en definir as liñas de actuación, de relación coa cidadanía; todo aquel que se sinta representante elexido polos veciños debe mirar ao futuro e buscar solucións aos problemas e non causar máis, non buscar a autocomplacencia nin o autobombo, nin o beneficio propio ou "amigo".
En fín, que os cidadáns somos os que temos a "chave das noces", que non nos enganen, por moitas festas e acontecementos "festivos" que se organicen, os problemas seguen ahí e seguen a aumentalos:
- soldos menos que máis merecidos (2.500€/mes a tempo parcial)
- subida de impostos municipais por riba dos mínimos (38% no IBI, 12-30% IVTM,..)
- acometida de novos servicios innecesarios e deficitarios ( servicio de grúa municipal, ao que o concelleiro de facenda responde:" no creo que un déficit de 700€ cause un quebranto en las arcas del ayuntamiento)
- uso dos plenos para a súa complacencia, usando a "apisonadora" da maioría para non ter en conta ningunha iniciativa da oposición, coa caradura dalgunha concelleira de chegar a decir en pleno: "no venís a nada".
Mañán hai pleno extraordinario pedido polo BNG, asistiremos a outra esperpenta sesión de "apisonadora" e "no sé a que venís", oxalá me equivoque.

sábado, 10 de maio de 2008

Pleno Extraordinario do 8 de maio

Apróbase as actas das sesións anteriores, asi coma a solicitude de subvención dos servicios sociais.
No punto 3º da orde do día referente ás Taxas municipais de vados de beirarrúas, pois aparte de incrementalas nunha porcentaxe excesiva, vai encamiñada hacia o punto 4º de tramitar unha nova ordenanza, a da Retirada de vehículos=Servicio de Grúa, un punto onda houbo de todo, O BNG preguntáballe ó Sr. Alcalde ¿cal era o casco urbano?, e este titubeando sinala que “La Magadalena, la N-651, parte de Porto,...”, pregúntalle tamén ¿onde será o depósito?, “hombre tenemos una nave en el polígono superestupenda para esto”, e o Grupo do BNG di o que todo mundo pensa: ¿é necesario dito servicio?, “si, es lo que piden,... y además parece que estais dando a entender que vamos a comprar una grúa, y no, lo que vamos a hacer es contratar un servicio de grúa” (uffffff que peligro), IVC non o ve mal, pero advírtelle ó Sr. Alcalde que non vai sair de diante do seu negocio, ao cal o Sr. Alcalde fai un aceno moi usado por el (abaneando a cachola), quero recordar que nun rogo no pleno anterior da concellal do PsdeG onde lle pedía que cumplira os días festivos do concello (traballouse en martes de Antroido), o Sr. Alcalde moi ofuscado díxolle que se enterara primeiro si seguía sendo socio do negocio (¿¿¿???), o de sempre cando nin vai nin ven pois dámolo por chiste, pero cando FIRE, ....
De tódolos xeitos, IVC sigue a falar e fai referencia ao Informe de Facenda onda se dí ao final que hai un déficit no servicio ( Coste=108016,94€, Ingresos=107488,50€; Balance= -528,44€), e o Sr. Chillón comenta que “un déficit de unos 700€ al cabo del año no significará un quebranto para las arcas del ayuntamiento”, (uffff outra vez, palla a palla faise o palleiro). IVC da unha de cal e outra de area: ¿Por qué non se pon un CEPO?, Cuidado coa retirada e os danos ao vehículo, que veña a Policia Local a facer unha peritaxe de coma se atopa o estado do vehículo antes do traslado e logo no depósito,...para rematar decindo o PP “está claro que el principal problema será en verano...” (está claro, clarísimo onda é verán no Concello de Cabanas). Aprobouse con 6 votos a favor (PP+AEC), 3 en contra (BNG) e 1 Abstención (IVC, por que non lle aseguraron que poidera ser un veciño o que denunciara, ¿?)
No 5º pedíase seguir adiante co trámite de desafección da Escola das Viñas, 6 a Favor 4 en Contra.
No 6º que trataba sobre a Consulta de impacto medio ambental do AVE no Eixo Atlántico,.... decir que é un estudo que fala do percorrido pola liña actual, todos a favor de rexeitar o estudo, o BNG quería que lle tiveran en conta unha proposta para que se aproveitara para mellorar a liña “xa que é un momento idóneo para elo”, e os demáis decían que non era o lugar para pedir un tren metropolitano (confundimos as churras coas merinas, aínda que todas son ovellas). O PP fai unha proposta de rexeito do estudo. A favor 7 (PP+AEC, IVC), Abstención 3 (BNG).
No 7º: Proxecto de beirarrúas na estrada 1502 da deputación Porto-Laraxe, IVC:que quede ben, Pepe Rey xa sabe coma facer par segui-la obra.BNG pide que se prolongue unha serie de beirarrúas, ao que lle replican que eso será na 2ª fase unhas e outras están xa previstas nunha actuación do Concello; que se establezan pasos peonis con certa elevación, así coma plazas de aparcadoiro, propostas que o sr. Alcalde rechaza, “por que no ha lugar”, o BNG protesta xa que considera (con razón) que é o momento de alegar modificacións e melloras,... “ya está, vamos a votar..” A Favor 7 (PP+AEC, IVC), penso que Abstención 3 (BNG, síntoo pero colleume mirando para outro lado, atendendo a un comentario dun asistente do público certamente desagradable).
No 8º elexiuse o Xuiz de Paz, o Sr. Alcalde pedíu o voto secreto, ao que se opuxeron IVC e BNG, foi a votación e sae voto secreto, presentáronse 3 candidatas: Carmen Mª Cartelle Casanova (2 votos), María Torrente Rodríguez (5 votos) e Marta Barro Santos (3 votos).
No 9º Moción do BNG sobre a Banda Larga de INTERNET, para instar á Xunta para que á súa vez inste ao Goberno Central para que cumpla o PEBA (Plan de extensión da Banda Ancha), e que no rural haxa os mesmos servicios que na zoa urbana, coa mesma calidade e precios.
A favor 10
No 10º: Moción do PP en contra do decreto de Normas de Habitabilidade da Consellería de Vivenda,...un bo riferafe, que si supoñía un aumento do precio das vivendas, que si se ía quebrantar ás empresas para cambiar os stándares de construcción,...e derivou IVC: en que o PP está a defender os intereses dos promotores,... se esa vai ser a forma de actuar cando o plan de urbanismo xa lle digo que teñen a miña desconfianza, e o Sr. Chillón: “decirle desde aquí, que también usted no me ofrece confianza”. A favor 6 (PP+AEC) en Contra 4 (BNG, IVC).
En fín, recoméndovos que asistades aos plenos, é moi ilustrativo, francamente é necesario darlle visos de democracia e interese asistindo a eles, o próximo será o día 19 de maio, pleno extraordinario a petición do BNG para tratar diversas cuestións nas que o grupo de goberno non quere entrar.

Saúdos, e perdoade a extensión, pero por momentos parecía unha discusión de patio de colexio.

xoves, 8 de maio de 2008

Público & Privado

Hai unha serie de servicios que depende de quen os dé poden ter a consideración de bons ou malos.
Se os ofrece unha empresa privada, dase por entendido que aínda que non sexa "necesario" será "rentable". En cambio cando os servicios son dados pola administración pública teñen de antemán a consideración de "pozo sen fondo", e a súa necesidade en entredito.
Hai todo un elenco de servicios públicos necesarios e que inexorablemente deben seguir en máns públicas; e polo tanto é responsabilidade das administracións desenrolalas con todo o contido.
Cando estes servicios se van "externalizando", a sensación pasa a ser que un servicio se privatiza, que alguén recibe "cazo", e que este servicio pasa a non funcionar e obstaculiza o seu devenir, e tamén a dos outros servicios e sectores cos que se ten que cruzar.
En definitiva, que a sensación de recursos inagotables que ten a administración non é certa; que se debe ter un maior control do gasto público, o cal é perentorio, así coma optimizar ese gasto público.
Poderiamos poñer exemplos moitos de como se poderían simplificar os trámites, de como os esforzos administrativos poderían redistribuirse e de como sería sinxelo facer un control dos mesmos, para que quen recibe os servicios públicos os teñan en valor aínda que directamente non lle coste cartos.
Pero, ¿quen será o que lle poña o axouxere ao gato?.

mércores, 7 de maio de 2008

Un día de ledicia.


Hoxe foi un día de doble ledicia para min.
Por unha banda, a operación a corazón aberto dun amigo saíu con éxito, alédome por el e tamén pola familia e amigos que o poideron acompañar, un saúdo dende aquí Kike, para cando me poidas ler, que sei que eres un incondicional do blog, aínda que vago na escritura.
Pola outra, un bo amigo, deses que nunca se esquecen de tí, e que cando te atopan non fan outra cousa que sacarche as cores polas loubanzas (sempre esaxeradas), pois hoxe, Nacho é pai adoptivo por segunda vez, e mira ti, fun un dos primeiros en me enterar. Unha aperta fortísima meu, non imaxinades coma me aleda saber que tedes os vosos desexos colmados, asi coma que Felipe poida ter un irmán co que xogar.
Polo tanto, neste día de ledicia, que ninguén veña a fodela.
Bicos e apertas.

xoves, 24 de abril de 2008

De algo hai que falar

Se cadra, o que está calado é o que máis ten que decir, se cadra.
Se cadra, o que máis fala é o que menos pensa, se cadra.
Se cadra, o que máis importa é do que menos se fala, Seguro.

"...nunca se puede saber
lo que va a ocurrir mañana
salvo que a un fin de semana
sigue un lunes otra vez..."
Radio Futura

venres, 4 de abril de 2008

¡¡¡¡Loado sea el Sr.: RESTITUYAMOS!!!!

Hoxe saen dúas novas, telegráfica en La Voz de Galicia e algo máis extensa en La Opinión de A Coruña, sobre o transporte escolar no CEIP "Eladia Mariño". No primeiro diario laiánse do percorrido do transporte e no segundo exísen a restitución das liñas. RESTITUCIÓN. ¿Qué é restituir?. ¿Cales queren restituir?. ¿Por qué as queren restituir?.
Non quero meter na "vida" política aos escolares; os nenos deben estar en outro nivel da discusión. Os pais e nais deben ter un criterio máis integrador e non excluinte. Se restituir é voltar a que do transporte escolar baixen os nenos e pasen por diante do autobús, pois eu digo que non. Tivemos últimamente varios exemplos de fatais desenlaces con isto. Se restituir é conseguir que o transporte escolar se achegue a tódalas parroquias e máis ampliamente, digo que sí.
Pregúntome: por qué o BNG votou en contra do punto 5 do pleno do 28 de Novembro de 2007: Modificación do Transporte Escolar, onde só comentou: "o BNG desexaría que explicara mellor as cousas como a reinserción do transporte", para logo orientar o voto en contra co asombro dos seus concelleiros de grupo. Para pedir agora tan vehementemente a restitución, chegando a merecer unha pregunta parlamentaria do BNG á Consellería de Educación.
Pregúntome: por qué aparece un 2º ANPA ("O Souto") no CEIP Eladia Maroño.
Pregúntome: ¿de qué imos?, ¿por qué non se contrastan informacións?, ¿por qué é tan sesgada a información?.
P.D.: Isto tampouco ten desperdicio.

mércores, 2 de abril de 2008

¡¡Las vacas contaminan más que los coches!!!

Es la cabecera de una noticia en La Voz de Galicia. ¿Y?, pues que salió una réplica.
Si a la industria del automóvil le están poniendo las cosas crudas (A Fernando Alonso ya no le corre tanto el renault, que le cambien los caballos por vacas, si contaminan más es que corren más; de que corren doy fé) y están estudiando alternativas, sobretodo las eléctricas,...... ¿veremos algún día vacas eléctricas, solares o a pedales? A este ritmo tendremos que pillar un pedal para ver vacas e ir al oftalmólogo a que nos gradue la vista por que en casas de "3 personas-2 miembros-y 7 pezones" con permiso de conducir hay hasta 4 coches, ¿no es eso visión doble?.
Salvo contraindicación por intolerancia a la lactosa la leche es la leche.
En fín, va por tí GORDOPILO & Cia a la espera de encuentros felices.

luns, 31 de marzo de 2008

¡Es lo que hay!

Esa foi xunto coa xa tan sabida "estamos trabajando en ello", "déjame trabajar", "ya vereis los resultados cuando los haya" e outras, as respostas que o Sr.. Alcalde ofertou aos concelleiros na oposición neste pleno. Coma vedes un talante totalmente dialogante.
O máis salientable foi a contestación do 1º Tenente de Acalde D. José. C. Rey (AEC), cando a concelleira do PSdeG-PSOE Dª Mª José Cabana recórdalle a pregunta sobre o vertedoiro selado de Santa Cruz:

e a súa contestación no pleno de novembro que foi: "a semana pasada estiven alí con técnicos da Xunta inspeccionando como estaba xa que veñen a comprobar o selado, o encontraron perfectamente ben, faleille da limpeza da maleza e dixéronme que se podía desbrozar ou deixar como está, que fixeramos o que quixeramos polo que está en perfecto estado sen problemas ningún, indicaron que no caso do desbroce se debía ter coidado co depósito instalado alí", pregúntalle


"polo escrito de entrada nº 402 do 27 de febreiro de 2008 da Consellería de Medio Ambente no que se lle require entre outras: que mellore a situación do vertedoiro desbrozando a maleza, e que comprobe a situación da rede de evacuación de augas superficias, revise o volumen de lixiviados nas balsas, e que presente un informe de seguimento ambiental, de control dos lixiviados así como analíticas: físicas, biolóxicas, orgánicas e inorgánicas. Entendo que non todo estaba ben. A respecto desto un rogo e unha pregunta: rógolle non minta e preguntolle ¿cómo están as actuacións requeridas?", é dí: "paréceme moi chocante que trala vosa pregunta entre ese escrito no concello, so teño que decir que os técnicos minten, a mín dixéronme que estaba todo ben, e a respecto do que piden, haber como facemos, xa que o Concello non ten técnicos nin medios para facer tal cousa". Non todo estaba ben e quen fixo que non minte é a Consellería (Ninguén máis cualificado en mentiras que o Sr. Pepe rey). Es lo que hay.
Sobre a presa de Ventín que sigue sin protección, calquera pode caer dentro do encoro xa que non hai valado ningún, despois de preguntarllo e rogarllo en dous plenos (catro meses), dí que "coma estaban quitando terra estaban esperando a acabar para poñela". A nosa opinión é que en calquera obra e durante a execución da mesma é OBLIGATORIO manter as medidas de seguridade. Aquí non se fai, esperemos non lamentarnos por ningunha desgracia.
Modelo enxebre de peche perimetral de recintos.
E xa, cando lle pregunta por qué non se inclúe por terceiro intento na orde do día dos plenos unha moción do Grupo Mixto para que o Concello se adhira á Axencia de Protección Urbanística, o Sr. Alcalde dí, e quédase tan ancho, que o que presenta o Grupo Mixto non é unha moción. Es lo que hay.
Nos outros puntos, votouse a favor con unanimidade o acordo de delegar na Deputación a xestión da recaudación dos impostos, así coma a moción presentada polo BNG para o transporte de proximidade, aceptando o BNG unha enmenda do PSdeG-PSOE que pide que as liñas percorran o interior das parroquias tanto nas liñas AS PONTES-A CORUÑA (Empresa ARRIVA) como A CAPELA-FERROL (Empresa CAPELA).
Levamos 9 meses nos que neste Concello vai a remolque do que estaba xestionado con anterioridade, e colgándose medallas que loitaron outros concellos que sí traballan ( i.e.: Fene no Vilar do Colo: ADSL, Ampliación, Punto limpo,...), ademáis de pedirlle á concelleira do PSdeG-PSOE que use os seus contactos na Xunta para que saque adiante as Propostas do Plan Parques para Vivir da Consellería de Medio Ambente, cando non sabemos nin cales son as propostas (si é que as hai), que non se esqueza o Sr. D. Germán Castrillón que é el o Alcade do Concello de Cabanas, e que este concello ten 7 parroquias cada unha delas con distintas necesidades pero importantes e se non saben ou non queren deixen traballar a quen si quere e sabe.

venres, 21 de marzo de 2008

CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO

Para a vindeiro 26 de marzo ás 19:30, co seguinte orde do día:
1º- Modificación da delegación de competencias tributarias na Deputación Provincial de A Coruña.
2º- Proposta grupo BNG sobre transporte colectivo.
Parte de control órganos da Corporación.
3º- Informe da Presidencia:
a) Resolucións da Alcaldía
b) Liquidación orzamento 2007
c) Sentenzas recursos orzamentos 2005 e 2006
4º- Rogos e preguntas.

Volven a non incluir na orde do día a proposta do PSOE para a adhesión á Axencia de Protección Urbanística, siguen a convocar os plenos ó libre albedrío, e si xa se convocaron en día de eleccións, agora tamén no último momento antes de marchar de vacacións, para non ter acceso á documentación ata o próximo luns.
Interesa máis deixar "caer" nunha sección do motor de La Voz de Galicia que en ferrolterra é necesario un circuito de velocidade e non necesariamente no concello de Ferrol. Cuidadín que é un home de ideas fixas.