CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


luns, 23 de xullo de 2007

¡¡¡¡ QUE VERDADE !!!!De leis non sei nada. De coherencia algo. Se á famosa portada lle pasades un trazo negro que tape soamente as partes pudendas, a mensaxe “oral” segue a ser a mesma.¿qué se tenta ocultar?, ¿as apetencias sexuais da parella?, ¿o sentido-necesidade da institución?, ¿o aguinaldo?,… ¡¡??!!,

Séguemos faltando cultura crítica. Hai que saber rirse, "...me c.. no mundo" que diría Emilio Pereira.

Por certo creo na liberdade de prensa e pensamento. Non entendo o “SECUESTRO”. Pero teremos sermón para rato.

Saúdos.

P.D.: Nunca El Jueves tivo tanta tirada. ¿Sairíalles o tiro pola culata?.

mércores, 18 de xullo de 2007

ESTAMOS DE VACACIÓNS

Mafalda coa súa audacia pódenos facer ver o que non queremos.


A) DA POLÍTICA: tra-las vacacións esperemos que chegue a cordura, e se pase a facer POLÍTICA e non politiqueo.


(P: Saqué entradas para ir los tres a un teatro infantil. M: Fantástico,...yo creo que a Mafalda le va a gustar, son todos buenos actores, y dicen que el espectáculo es muy divertido. P: ¡Eh Mafalda! ¡Adiviná a donde te vamos a llevar!. Mafalda: Ya oí, al Congreso)B) DA TELEVISIÓN: esa gran “amiga” que nos fala de "todo", pero que nestas datas só se salva a TVE-2 (e no resto do ano tamén).


(P: Si le digo que no vea tanta televisión va a terminar por odiarme. ¿Por qué no le decís vos?. M: Mafalda sería conveniente que vieras....... Mafalda: ¿Qué?. M: ¿Qué QUE hijita?)

C) DA DIGNIDADE: do que estamos faltos todos.


(Felipe: ajajaaaaá ¡jaque!, ¡Gané! ¡Jaque al rey!. Mafalda: El rey ha muerto. ¡Viva el rey!. Felipe: Ante tanta dignidad, ¿quien puede alegrarse de haber ganado?)

D) DO DEBER: sen palabras, jejeje.


(Voz: Recuerden siempre queridos mios, amemos mucho a nuestros padres....pues a ellos les debemos la vida. Mafalda: ¿cuánto es?)

Foi un libro que me regalou a muller, que nun comenzo non lle fas moito caso; pero, como pasa con moitas cousas na vida, hai que ter o tempo e o ánimo disposto para asimila-los datos.

Non ten desperdicio.

MAFALDA Nº O por QUINO
Ed. LUMEN, 1998

mércores, 11 de xullo de 2007

Consideracións do pleno do 09/07/07 do Concello de Cabanas (II)
Hoxe despois de sair cedo a traballar, apetecíame facer unha das miñas actividades "favoritas":tomar un café lendo os periódicos no bar do meu primo. E nas seccións locais e xerais de Galicia prácticamente só se fala dos soldos que se lle asignaron ás Alcaldías e Concellerías delegadas, e para nada do réximen que rexirá o funcionamento dos Concellos durante esta lexislatura 2007-2011. Só no Diario de Ferrol faise unha pequena referencia a esa cuestión en Cabanas.
Coma dixen nunha contestación dun post de Bea, a discusión sobre o tema de asignación de soldos-asistencias-indemnizacións, é e será infructuosa namentras non teñamos unha lei de rango superior que o estableza; esas leis nas que se basa o funcionamento dos concellos fan en todo momento referencia ó nº de habitantes para atribuirlle funcións (non hai más que ler: Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, Lei 5/1997 do 22 de xullo, de administración local de Galicia e o Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais).
Non quero ser repetitivo nesto. Ese marco sería o idóneo para establecer ós máximos para as dedicacións exclusivas en función do nº de habitantes. Por que deixar esa atribución ó pleno leva consigo a posibilidade de que pase o que está pasando agora mesmo: km de tinta para patalear.
Non sei se estou equivocado, pero no caso de Cabanas a porcentaxe do soldo da Alcaldia a respecto do presuposto supón sobre 0,01%. (Moito menos ca Lendoiro no R.C. Deportivo de A Coruña, jejeje...); ¿é moito ou é pouco?,.............. seguiremos discutindo por que é postestade dos integrantes do pleno a aprobación. ¿Debería ser un punto "obligatorio" nos programas electorais?, se cadra sí, por que desa maneira os veciños saberían de antemán coma respira o aspirante á Alcaldía e non se levaría sorpresas. En fín podemos seguir dándolle e non remataríamos nunca.
Para mín é moito máis importante o réximen que se establece para o funcionamento do Concello e que rixirá durante toda a lexislatura; ahí, sí que si non hai un bon control 1º do Goberno municipal e 2º por parte da oposición, sí que se pode dilapidar o presuposto municipal moito máis do 1% que supón o soldo da Alcaldía. Coma lle dixen unha vez á anterior Alcaldesa: "ó pobo ademáis de facerlle ben hai que demostrarllo", e tamén dixen: "outros virán de bon te farán".
Por que outra dúbida que me asalta é: ¿se tes unha maioría asegurada nos plenos, qué "medo" tes de leva-las cuestións a eles para que se debatan?, se sempre os vas a aprobar, deixa que se coñezan as distintas opinións. Ou non dixo o actual Alcalde D. Germán Castrillón (PP) na súa investidura. "Non me creo na posesión da verdade absoluta, e entre todos podremos entendernos". Si se lle quita ferramentas á oposición para exercer o control o entendemento faise cada vez máis difícil. Pero é certo que será máis fácil para o equipo de goberno actual PP+AEC.
Sempre me gustou a pluralidade de opinións expresada civilizadamente.
................ CONTINUARÁ
CONSIDERACIÓNS DO PLENO EXTRAORDINARIO 09/07/07 DO CONCELLO DE CABANAS

1º- Aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2º- Existencia da Xunta de Goberno Local.
3º-Derogación do Regulamento Orgánico Municipal.
4º- Delegación de atribucións do Pleno na Xunta de Goberno.
5º- Réxime de sesións ordinarias do Pleno.
6º- Creación e composición dos órganos complementarios.
7º- Retribucións, asistencias e indemnización dos membros da corporación e grupos políticos.
8º- Nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados.
9º- Resolucións da Alcaldía:
a) Nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local.
b) Nomeamento dos Tenentes de alcalde.
c) Delegacións da Alcaldía.
d) Constitución dos grupos políticos.
e) Asignación de locais a grupos políticos.
f) Sitación nas sesións dos membros da corporación.

Como era de esperar os puntos máis “quentes” do pleno foron o 3º e 5º.

3º-Derogación do Regulamento Orgánico Municipal.

No turno de palabra o grupo municipal do BNG dí que o ROF que ten por agora o concello foi motivado e debatido no seu momento, e agora “debería facelo con consenso” por que a argumentación da alcaldía da posible modificación do Regulamento Orgánico de Funcionamento (ROF) por parte da administración central e a Xunta de Galicia, é pobre.
O grupo municipal do PsdeG-PSOE dí que entende que hai leis que suplirían a falta do Regulamento Orgánico Municipal, pero que tamén estas leis dá a potestade de facer un ROF adaptado ás características das entidades locais (concellos) e así se fixo na anterior lexislatura; podía a alcaldía ter buscado un consenso, “mal comenzamos” e pide que se retire da orde do día o punto 3º.
O grupo municipal de IVC dí que o ROF foi aprobado pola coalición de goberno PSOE-BNG na anterior lexislatura (non houbo tal coalición, hai que aclaralo), e agora o pobo configurou unha nova mayoría “que vós perdestedes e tedes que acatalo e punto, e non teño máis que decir”.
Tanto o PP coma AEC non consideraron necesario intervir para argumentar este punto 3º. Imaxino que AEC non pode argumentar nada por que D. José Casimiro Rey votou a favor de dito regulamento cando estaba baixo a disciplina do PSdeG-PSOE, e non é capaz de defender o cambio de postura.
Ó final quedou aprobado cos votos a favor (7) de PP,AEC, IVC e en contra (4) de BNG,PsdeG-PSOE.

4º- Delegación de atribucións do Pleno na Xunta de Goberno.

Tanto o BNG coma o PSdeG-PSOE, dín que a mesa de contratación das obras e servicios é a mellor ferramenta para traballar con transparencia. E ademáis nunca se dilataron os plazos de execución das obras e servicios por haber este instrumento.
Aprobouse cos votos a favor (6) de PP,AEC en contra (4) de BNG,PsdeG-PSOE, abstención (1) de IVC.

5º- Réxime de sesións ordinarias do Pleno.

O BNG e PsdeG-PSOE motivaron a argumentación en que a periodicidade de un pleno mensual facilitaría o control de acción do goberno municipal no apartado de rogos e preguntas.
O grupo de IVC reprocha ó BNG e PSOE a “actitude derrotista e lastimera ca que veñen aquí, nós IVC só temos un voto pero se queren vostedes téñeno para pedir un pleno extraordinario”. (risas e sonrisas por parte dos concelleiros do PP e AEC); NON ACLARA O REPRESENTANTE DE IVC QUE NUN PLENO EXTRAORDINARIO NON HAI ROGOS E PREGUNTAS, E SÓ SE DEBATE SOBRE A CUESTIÓN QUE MOTIVA ESE PLENO EXTRAORDINARIO (TEÑO POR CONFIRMAR QUE HAI UN TOPE ESTABLECIDO DE PLENOS EXTRAORDINARIOS A PEDIR, QUE ESTABA REGULADO NO R.O.F. DEROGADO EN TRES POR ANO E CONCELLEIRO).
É neste momento cando pide a palabra o voceiro do PP para “decir simplemente que en el Partido Popular no somos antidemocráticos”.

Sin máis a Alcaldía somete o punto a votación co resultado de a favor (6) PP, e AEC, en contra (4) BNG e PsdeG-PSOE e abstención (1) IVC.

6º- Creación e composición dos órganos complementarios.

O representante do BNG comenta que todo isto vai no camiño de denegar a participación no control do goberno municipal, ás comisións rebaixanselle a categoría e pasan de obligatorias a complementarias. A Xunta de portavoces: non ten periodicidade, A xunta de delegados é decorativa a non ser que sexa para redondear ingresos ós concelleiros delegados. A Comisión de Fachenda quítaselle control por que non atende á proporcionalidade nin á orde de concelleiros, así coma que é unha proposta retrógada xa que pasa a ser bimensual ó igual que os plenos ordinarios. O grupo do PsdeG-PSOE ratifica o anterior, pero ademáis fala de que falta comisión de asuntos de pleno, o nomeamento dos representantes dos grupos municipais na Comisión paritaria de vixilancia, interpretación e de desenvolvemento do convenio, que se debe reunir cada tres meses con carácter extraordinario.

A Alcaldía somete o punto a votación co resultado xa coñecido de a favor (6) PP e AEC, en contra (4) BNG e PsdeG-PSOE e abstención (1) IVC.

7º- Retribucións, asistencias e indemnización dos membros da corporación e grupos políticos.

Neste punto da orde do día o BNG fai unha pequena ironía entendible por que a actitude do representante de IVC é deprimente con risas e sonrisas mirando para a bancada do BNG e PsdeG-PSOE e facendo comentarios en voz baixa co voceiro de AEC. A ironía consiste en decir “agora sí que ben a modernidade ó Concello.....Aumento de soldo para a Alcaldía”. A voceira do PsdeG-PSOE matiza que o seu grupo nunca estivo en contra de que a Alcaldía e Concelleiras/os delegadas/os cobrasen un soldo por dedicación exclusiva ou parcial; pero dase a circunstancia que o soldo da Alcaldía increméntase un 250% con dedicación parcial de 30 horas semanais, as asistencias >60% e as Indemnizacións nun 150%. E que as arcas quedan saneadas.
O representante de IVC dí que sí que hai débedas polo derribo do edifico do Penso, cousa que “ningún partido nin tan sequera na Dictadura pasou tal”.

Neste momento o Alcalde un pouco ofuscado dí por alusións: “é o soldo que cobra un operario de 1ª en Bazán, e deixádeme traballar”, e sen deixar replicar ó PsdeG-PSOE ( que quería decir "que dubido si ese é o soldo dun operario de 1ª en Bazán, pero en todo caso é con dedicación exclusiva") manda votar co resultado de a favor (6) PP e AEC, en contra (3) BNG e abstención (2) PSdeG-PSOE e IVC.


En resumen:

1º- Eliminan un Regulamento Orgánico Municipal, por motivos peregrinos.
2º- Modifican os órganos de control de goberno para ter más liberdade de acción.
3º- Incrementan os soldos.

E todo isto sen despeinarse e sen ter que usar o seu turno de palabra para cando menos dar unha motivación razoada.


BEN CERTO É QUE NUNCA PODERÁS MOTIVAR UNHA RAZÓN: POR QUE NONA HAI NIN PODE SER DEFENDIDA, POLO QUE MELLOR ESTAR CALADOS E USAR A IVC COMO VOCIFEIRO.

¿Qué vos parece?, ¿é democrático?.

..............CONTINUARÁ

domingo, 8 de xullo de 2007

PRIMEIRO PLENO EXTRAORDINARIO DO CONCELLO DE CABANAS

Estimados amigos e lectores: este é a orde do día do pleno que se celebrará no Concello de Cabanas o lúns 09-07-07 ás 7:30 pm.

1º- Aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2º- Existencia da Xunta de Goberno Local.
3º-Derogación do Regulamento Orgánico Municipal.
4º- Delegación de atribucións do Pleno na Xunta de Goberno.
5º- Réxime de sesións ordinarias do Pleno.
6º- Creación e composición dos órganos complementarios.
7º- Retribucións, asistencias e indemnización dos membros da corporación e grupos políticos.
8º- Nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados.
9º- Resolucións da Alcaldía:
a) Nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local.
b) Nomeamento dos Tenentes de alcalde.
c) Delegacións da Alcaldía.
d) Constitución dos grupos políticos.
e) Asignación de locais a grupos políticos.
f) Sitación nas sesións dos membros da corporación.

A coantía dos soldos non debería ser un tema do moita discusión, sí con respecto ó concepto polo que son; é decir:

-Na lexislatura de 1999-2003 a coantía da alcaldesa era similar con dedicación exclusiva (non sei a coantía con certeza) (maioría absoluta no pleno do PSdeG-PSOE),

-Na lexislatura 2003-2007 a coantía da alcaldesa foi moito menor (sobre os 700€) con dedicación parcial nun 1º momento que logo pasou a exclusiva (maioría relativa no pleno do PSdeG-PSOE, con acordos puntuais co BNG, NON HABÍA COALICIÓN DE GOBERNO COMA DÍ IVC), e rebaixáronlle ó soldo decindo que xa tiña unha ensión de xubilación+viuvedade.

-Nesta lexislatura: a coantía pasa a ser de 2500€ con dedicación parcial. (maioria no pleno co apoio de AEC). Creo que o matiz da dedicación parcial é máis importante que a coantía.

-De todo o que se vai a tratar no pleno para mín o máis importante é o apartado de derogar o Regulamento Orgánico Municipal que aprobado polo Concello de Cabanas rixe dende agosto de 2005. Así coma dos motivos que se citan:

"Dito regulamento recolle no seu texto disposicións que na súa maior parte xa están reflectidas na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia e Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro (ROF); pero ademáis de interferir en competencias da propia Alcaldía, obstaculiza a organización do goberno miunicipal para mellorar o seu funcionamento".

-Así coma que o pleno pase a ser cunha periodicidade bimensual.

En fín temos que esperar a ver si se aproban, pero é o máis probable, ó contar o PP co apoio de AEC.

AEC foi vendendo na campaña "casa a casa-camiño a camiño"que era "socialista", incluídas as bágoas; e nesta lexislatura arrímase ó PP na elección de Alcalde e na derogación deste reglamento aprobado co seu voto cando estaba baixo a disciplina do PSdeG-PSOE. Que permitía unha mellor "fiscalización" da actividade política, sempre e cando ésta se quixera facer con oposición constructiva e non de "derrocamento" coma fixo na lexislatura 2003-2007 tanto IVC coma o PP.

Se o PSdeG-PSOE e o BNG, aprobaron dito regulamento, para mellorar o funcionamento, e se a oposición nesa lexislatura, PP e IVC, tiña dito regulamento para exercer os dereitos que nel se establecían, ¿por qué esa premura para derogalo?, ¿qué pasará coa participación cidadá, que estaba contemplada nese regulamento, propiciando o Regulamento de Participación Cidadán que estaba esperando para ser aprobada?.

Estamos comenzando a lexislatura e de maneira ó meu pensar un pouco "oscura". Démoslle tempo o tempo, e mentras tanto seguiremos as noticias do Concello nos diarios locais: que nunca tanto saímos neles. Esperemos que sexan unha xanela plural de noticias.

xoves, 5 de xullo de 2007

NON SOMOS TAN TORPES COMO NOS PARECE

Hai un momento que din unha charla ós socios da ADSG Gandosan A Capela, da que son veterinario responsable xunto co meu compañeiro José A. Rodríguez, Vila para os compañeiros. A charla versaba sobre o Programa de D-D-D (Desinfección-Desinsectación-Desratización) e nocións de Benestar animal. Posiblemente un pouco monótono por que dedicir obviedades pois como que soa a tonto, ¿non?. Pero as cousas que son obvias temos que decilas tamén por que somos moi dados ó esquecemento e perdemos perspectiva do que temos perto de nós e pensamos que o foráneo sempre é o mellor. E non é certo. Poden ter cousas boas pero non todo. Isto ben un pouco a tentar desmitificar a sensación que temos de nós mesmos.

Hoxe escoitamos ó presidente Touriño e tamén ó vicepresidente Quintana decirlle ó responsable de tráfico que ás súas palabras foron desafortunadas por decir que somos pesimistas e que nós cremos que non somos quen de reducir os sinistros na carretera. Non somos conformistas nin con eso nin co resto dos temas. Comenzamos a crer pouco a pouco nas nosas capacidades en tódolos ámbitos. Fomos quen de competir e gañar un contrato importantísimo para a construcción naval militar, dixou Vicente Irrisari: xogabamos nunha liga de primeira con equipos de primeira e gañamos, dixoo o Presidente da Xunta tamén, outros dixéronno coa boca pequena pero ahí estamos.

Somos quen de xogar unha boa partida de axedrez, en onde ás veces temos que sacrificar unha torre ou dama para poder conseguir unha boa posición e gañar. Quero decir que si ás veces a xenté ve que se perden oportunidades hai que ser capaces de explicarlles o por qué das cousas, moitas veces temos que esperar o momento oportuno pero non titubear.

Hoxe tiven a oportunidade de decirlles ós socios a sensación que saquei dunha charla sobre a erradicación dunha enfermidade (IBR=Rinotraqueite Infecciosa Bovina) que organizou o Laboratorio de Sanidade e Producción Animal de Galicia, na que participaron altos representantes das administracións das comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria e Pais Vasco, e mailo M.A.P.A., en febreiro de 2007, na que sendo das últimas comunidades que nos sumamos ó tema das ADSG (Asociacións de Defensa Sanitaria Gandeira), estamos a uns niveis máis que aceptabeis e cunha progresión positiva incluso maior que Cantabria e Pais Vasco. Non somos tan malos coma nos parece pero ás veces as cousas téñennolas que decir para que nolas creamos.

Pois eso, que somos quen de gañar contratos no eido militar, de progresar no eido social e económico, de loitar polos dereitos sociais e dos traballadores, comenzamos a ter conciencia de que podemos ser e facer o que se nos antoxe sen vergoña ó fracaso. Comenzamos a densenrolar a potencialidade que levamos dentro. Estamos no bó camiño.