CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


mércores, 26 de setembro de 2007

PLENO 26/09/2007
Hai unhas horas que cheguei do pleno, subin "remoendo", case nin cei por que seguía "remoendo", e sigo "remoendo". E non sei coma podo definir o acontecido, e non por que fora "movido", non, senón por que parece que o pleno de hoxe había que convocalo por que así foi aprobado no 1º pleno extraordinario e hoxe "tocaba".
En fín, hei de repasar as notas, supoño que unhas cantas veces para atoparlle sentido a este "surrealismo", e logo seguirei escribindo,.... non vos alarmedes e me vedes escribir ós poucos,... por que hai que vivilo para creelo.

ACTA DO PLENO DE 24/07/2007 DO CONCELLO DE CABANASPáx. 1


Páx. 2

Páx. 3

Páx. 4


Páx. 5


Páx. 6


Páx.7


Páx. 8

CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO PARA O 26/09/2007 NO CONCELLO DE CABANAS
mércores, 12 de setembro de 2007


PLENO DO 24 DE XULLO DE 2007 DO CONCELLO DE CABANASA continuación vai un resumo do acontecido no pleno do concello de Cabanas no día 24/07/2007.

Na Orde do día:


1º/ APROBACIÓN DA ACTA DO PLENO DE 09-07-2007.


O BNG pregunta si as copias de grabación estarán no expediente do pleno. Non lle respostan.
Aprobada: 8 a favor (PP-AEC, IVC, PsdeG-PSOE) e 3 abstencións (BNG)

2º/RATIFICACIÓN SOLICITUDE SUBVENCIÓN SERVICIOS SOCIAIS.


BNG: Comenta que con data do 23-03-2007 foi enviada unha solicitude asinada polo anterior alcalde, que en xullo a Consellería require ó concello novos datos que faltan na solicitude, Non hai subvención por iso, falta asemade o certificado do acordo plenario da petición; o requerimento ven con data de 10-07-2007 e con dez días hábiles para enviar a documentación, polo que xa estamos fora de plazo. Faltan datos na solicitude da petición asi coma que os concelleiros tampouco teñen dita documentación.
PSOE: Comenta que é o 2º requerimento dende marzo de 2007 que fai a consellería, e é moita hora de atendela.
IVC: “O BNG está a marxinar Cabanas, xa que estamos acostumados a que o caciquismo segua na Xunta” (¿¿¿???), “parece mentira que o BNG veña con ameazas” (¿¿??), “e se lle falta documentación, o que ten que facer é traballar”.
PP: “vicepresidencia sabe dos problemas que tivemos”....
Aprobada por unanimidade. 11 a favor.

3º/ EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITOS 3/2007.

Que conta co dictamen favorable da comisión de fachenda.

Neste apartado houbo un pouco de cruce de acusacións, e comentarios explicativos.
O PsdeG-PSOE tócalle asistir a unha de cada dúas comisións de facenda por ser integrante do Grupo Mixto (grazas á derogación do ROFM: 1 vez de cada 4 meses), polo tanto nesta non estaba e pide unha serie de explicacións:
a) ¿vaise a sacar a concurso a plaza de limpiadora do colexio de Porto? (non lle dín nada)
b) Hai un incremento no mantemento do alumado público dun 75%, ¿a qué é motivado?.
c) En Cultura hai un descenso de 20.000€, e non se suplementan deportes.
d) No apartado de infraestructuras pregunta a qué se fai referencia e dinlle que :reparacións, limpeza de cunetas, arribóns, desbroces,.. ó que lle replica o representante do PsdeG-PSOE que no Concello hai un tractor novo e unha desbrozadora de brazo para esa tarefa de limpeza, “úseno e non gasten nese apartado”.
IVC: manifesta que as obrigas xudiciais son prioritarias.
PP: a) “en alumbrado tengo que decir que non funcionan la mitad de las farolas”.
b) “en Cultura: posiblemente en octubre se vuelva a modificar, además tuvimos que recoger un libro en la imprenta que estaba sin recoger desde mayo de 2006”. Ese libro é o “Primeiro plano de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do concello de Cabanas , prologado pola anterior concelleira de Asuntos Sociais e Cultura Dª Mª José Cabana, a cal dí que si non se colleu foi por que a imprenta dixo que ainda non estaba rematado. (De tódalas maneiras ese libro agora atópase nalgún rincón do Concello, e non verá a luz por estar prologado por quen está).

AEC: D. José C. Rey explica que estas modificacións de presupostos é normal, e que en partidas esgotadas suplementanse con presupostos doutras partidas non esgotadas e que “posiblemente en outubro-novembro haiba outra modificación”.

Presidencia do Pleno: O alcalde sae en defensa de José C. Rey, decindo que “estamos cerrando un ciclo onde o Sr. Rey non ten nada que ver”. Ó que lle replica Koke: “ sendo concelleira na anterior corporación polo grupo PsdeG-PSOE, tiña responsabilidades en materia de Asuntos Socias e Cultura, e creo entender que o Sr. Rey era Tenente Alcalde e leva a materia de Obras e Servicios, digo que terá moito máis que ver que eu”.

A modificación de créditos queda aprobada: a favor 6 (PP-AEC), en contra 4 (BNG e PsdeG-PSOE), abstencións 1 (IVC).

4º/ MOCIÓN DE URXENCIA DO BNG PARA TRATAR DA SUPRESIÓN DA INSPECCIÓN EDUCATIVA.
Non se toma en consideración en contra 6 (PP-AEC), a favor 4 (BNG e PSdeG-PSOE) e 1 abstención de IVC.

5º/ ROGOS E PREGUNTAS:
BNG: 1ª Preg.: ¿Qué medidas se van a adoptar ante o problema que ocurreo o día 06-07-2007 nas dependencias do concello coa técnica de turismo? Resp: haberá unha asamblea e contestarei no próximo pleno.
2ª Preg: Na reunión co Sr. Eimil, ¿qué actuacións concretas se van a facer na praia?. Resp.: “comprobareis in situ lo que se va a hacer”.
3ª Preg: ¿Qué compromiso adquiríu para o “bulevar” do Areal? Resp.: “No próximo pleno falaremos, según se vaian facendo as obras xa veredes”.
4ª Preg.: Nas obras de Laraxe-As Pontes ¿cales son as iniciativas? Resp: “Se van a solucionar los problemas”. “estou sorprendido pola túa presa”, “deixame traballar”.

IVC: Preg.: Nos convenios da EDAR e da N-651, ¿qué vai facer para levar acabo esos convenios?. E un rogo: “tras as desafortunadas intervencións do BNG faga o favor de defender ós veciños de Laraxe, xa que foi BNG-PSOE quen loitou para que a carretera pasara por Laraxe. Leve a auga a Laraxe. Resp.: “Neso estamos”.

PsdeG-PSOE: 1ª Preg.: Ante a derogación do regulamento municipal por PP-AEC-IVC, ¿cómo se vai a regular as intervencións nos plenos, Rogos e preguntas?. Resp.: O tempo dependerá dos temas a tratar, a criterio da presidencia. En rogos e preguntas as que fagan falta. (O criterio vai ser perigoso, por que me parece que vai a imperar o de aqui mando yo).
2ª Preg.: Traballo concedeu 2 voluntarios para a praia, sae na prensa que están contratadas, Resp: non están contratadas,. Rógolle que controle ese tema xa que a problemática de que voluntarios fagan labouras de socorristas pode acarrear graves problemas. Resp.:Estase a solucionar.
3ª Preg.: A repecto do incidente coa técnica de turismo que rematou cunha denuncia na Garda Civil, ¿Qué medidas pensa tomar?. Resp. : Haberá unha asamblea e contestarei no próximo pleno.
Un Rogo: Coma xefe de persoal, e nos posibles incidentes futuros, tome as medidas necesarias correctoras fronte ós agresores e non fronte ós agredidos. (Neste momento unha persoa do público- se cadra sintéuse aludida- increpou á representante de PsdeG-PSOE, chamándolle caradura, que poca vergüenza tienes,... sen que a presidencia tomara ninguha medida).


En fín eso foi a groso modo o que deu de sí o pleno do día 24-07-2007.


¡¡Admítense comentarios!!!!.

mércores, 5 de setembro de 2007

HAI MANEIRAS E MANEIRAS

¿Cal é o signo que define a un individuo?. ¡¡¡¡¡A humanidade!!!!. Sentirse humano significa que tanto homes e mulleres, en plural, temos as nosas diferencias, pero hai un mínimo común denominador que, á miña maneira de ver e pensar resúmese en: "Non fagas ós demáis o que non queres que che fagan a ti". Os sentimentos hainos de moitas cores, e tendencias, e hoxe quero falar de coma se xogan coas persoas. Coma se pasa de pensar nelas coma tales a ser reducidas a un simple dato e mingunealas.
¿Por qué falo desto?, por que dende as eleccións do 27 de maio a un integrante da nosa candidatura, despois de levar traballando na súa empresa, cumplindo co seu cometido diariamente sin incidentes, négaselle a posibilidade de traballar usando a súas capacidades complementarias adquiridas con cursillos impartidos pola Consellería de Traballo e co seu carnet correspondente en vixencia, baixo o dictamen do xefe da empresa que lle dí que ese carnet para el está caducado ou non o capacita para dito traballo, relegándoo aos mínimos, sen darlle a posibilidade de realizar horas extras coma o resto dos seus compañeiros,.... ata ahí chega a represalia, só por ir defendendo unha opción política.
Tamén a outro veciño, que non foi en ningunha opción política, pero disque se lle supón (que xa é moito suponer), tras conseguir unha mellora no posto de traballo: pasaba a ser indefinido de empresa, por que tras unha semana de folga da súa empresa nuns cantos concellos (cando a recollida de lixo), consiguen unha mellora salarial anual ata 2009, así coma que no recorrido que fai a empresa incremente a plantilla nun operario (¡¡acordo entre traballadores e empresa, ollo!!), pois tras unha “presión política”, retiranlle a oferta de traballo.
Se eres capaz de facer ou incentivar ditas maneiras, deixas de ser humano, pasas a ser inhumano.
É inhumano xogar cos sentimentos das persoas,
É inhumano xogar cun dos bens máis preciado na actualidade: O TRABALLO.
É inhumano xogar coa vida das persoas.
É inhumano xogar coas FAMILIAS que dependen do traballo desas persoas.

¡¡¡¡¡UN INHUMANO NON ME MERECE RESPETO NINGÚN!!!!!
¡¡¡¡¡A POLÍTICA TEN QUE SERVIR PARA OUTRAS COUSAS!!!!!

A POLÍTICA COMO SERVIZO PÚBLICO

Afirmaba Aristóteles que o ser humano é un animal político, social por natureza. Estou totalmente de acordo con ese principio, que habería que explicar un pouco máis desde o punto de vista etimolóxico, aínda que non é o momento. Tamén di o filósofo grego na POLÍTICA, unhas liñas más abaixo da anterior cita, que o ser humano é o ser que ten logos é dicir palabra, razón. Esa é a esencia da Política: o debate racional, o diálogo, co fin de servir ós intereses da polis, da cidade, públicos. Nas sociedades democráticas a POLÍTICA é un servizo voluntario ós intereses públicos. Baixo o meu punto de vista significa o interese de liderar desde unha perspectiva política unha colectividade humana unha vez que o pobo manifeste a súa libre vontade nas urnas, escoitado e debatido o proxecto presentado á cidadanía. Polo tanto a perspectiva política nunca pode ser un fin en si mesmo senón un medio para conseguir os fins lícitos que sirvan ó desenvolvemento desa sociedade de acordo cos dereitos humanos e as leis e normas que rixen a un determinado estado. Noutro blog xa nos referimos ó sentido e significado da verba liderazgo e a participación en Política. Insisto na palabra voluntario. Non creo nos políticos que se sinten obrigados a ocupar un determinado posto político. Aquí non se obriga a ninguén, ten que ser o exercicio voluntario dunha vocación, dun traballo, dunha profesión apaixonante que ten que ter claro que o fundamental, que o motivo principal da actividade é o servizo público, sempre nas mellores condicións, é dicir coa firme decisión de facer un traballo que redunde nun claro progreso social, económico e cultural dos cidadáns ós que se sirve. A ninguén se lle forza para que acepte un posto político e que se dedique ó mesmo con total dedicación ou para acudir ás urnas a disputar a confianza dos cidadáns, xuices que nunca, NUNCA, se equivocan nun estado democrático e libre. Non pasa polos mellores momentos a dedicación á POLÍTICA. Primeiro polo mal exercicio que algúns fan da mesma, exercicio contrario as Leis ou o sentido común, cousa que o Poder Xudicial se encarga de castigar cando esas accións son coñecidas. É fácil a xeneralización e o que fan algúns dise de todos, caendo nunha fácil difamación ou calumnia. Segundo porque algúns comportamentos difiren dese sentido que ten que ter a POLÍTICA de debate racional, e convértese nunha loita partidista e persoal na que o insulto, o “chascarrillo”, o enxeño inmediato substitúe ó debate racional e deixa de lado a solución dos problemas que teñen os cidadáns e trata seudoproblemas que só lles interesan ós que viven fora da realidade. Terceiro porque a POLÍTICA esixe plena dedicación e a recompensa non debe ser outra que a conciencia do deber cumprido, unha vez que as necesidades materiais básicas estean cubertas. Ben é verdade que a democracia, con todos os seus defectos, pon a cada un no seu sitio. Pero aínda así é necesario que os que nos dedicamos á Política reflexionemos sobre o exercicio que diariamente facemos dela para comprender e evitar esa desafección que se produce no seo da sociedade e que pode conducir a que a demagoxia ocupe o lugar que lle corresponde á democracia.
José L. Orozco. luns, 23 de outubro de 2006 ás 0:34:16 no seu blog www.joselopezorozco.com
ACTA DO PLENO DO 09/07/2007 DO CONCELLO DE CABANAS
FOTOS DO PLANO DA OBRA

Entrada da vía de servicio ó pé da pista polideprotiva de O SALTO.


.Ponte a PORCAR sobre a vía, cruce ó lado do almacén de Feal .

Saída a Cabanas, onde propoñemos que se fagan as illas na estrada de AS PONTES, con entrada ó SALTO e saída ás PONTES.
Saída ás PONTES.