CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


xoves, 22 de novembro de 2007

COMENTARIOS PLENO EXTRAORDINARIO
DO CONCELLO DE CABANAS 19-11-2007

Relatorio pola orde do pleno:
1º/ Orzamento 2006 conta xeral, que estivo á exposición pública e non houbo ninguha alegación, polo que se pasa a pleno, que o aproba cos votos a favor de PP e AEC, en contra de BNG (que non está dacordo coa distribución que se fixo?) e a abstención de PSdeG-PSOE e IVC.
2º/ Ordenanza fiscal sobre Vehículos de tracción mecánica (I.V.T.M.), onde se propón unha subida do imposto que ronda entre un 20% á 30%. Ó grupo municipal do PSdeG-PSOE vai a votar en contra por ser excesiva e abusiva. Advirte dun erro no cálculo nun tramo do imposto, que aclaran, decindo que efectivamente é dun 1,2% o coeficiente a aplicar en vez dun 1,3%. O grupo do BNG tamén critica a subida decindo que sóamente ten un afán recaudatorio. IVC tamén votará en contra, por que cré que esa recaudación non ten unha xustificación de para qué van a ser os cartos, xa que hai un goberno PP-AEC, e non dín nada. O PP replica decindo que esa subida tense que facer por que hai anos que non se actualiza e que ainda así estaría por debaixo dos concellos colindantes. Dí ademáis, replicando ó PsdeG-PSOE, que non se debe facer referencia ó IPC, senón a que estamos por debaixo dos concellos limítrofes., e que se necesitan ingresos para facer cousas así coma para pagar as sentencias pendentes, e non coma dí o BNG para pagar ó RALI de TERRA de CABANAS, e que se van a facer moitas cousas. Mª José Cabana polo PSdeG-PSOE, dí que sí que hai unhas sentencias, pero que comence por baixarse o soldo. IVC comenta que sí se van a facer cousas non se saben, por que as atribucións do pleno están na Xunta de Goberno e non se sabe o que alí se fala, conxele os impostos e pida axuda ás institucións públicas por que elas tamén son responsables por deixar facer. O BNG volve a remarcar que teñen un claro componente recaudatorio.
Votación: A favor 6 (PP-AEC), en contra 5 (BNG, PSdeG-PSOE, IVC).
3º/ Ordenanza fiscal sobre Bens Inmobles (I.B.I.), o BNG comenta que segue a ter un afán recaudatorio, para pagar despilfarros en soldos políticos, empresas de ralis, etc. Ademáis a primeira bonificación á que se fai referencia e para as empresas promotoras, e non para as primeiras vivendas nin para as de carácter social. O PSdeG-PSOE comenta que a subida ronda o 37'5%, e que é excesiva e abusiva. IVC comenta o mesmo que no anterior punto, un incremento ¿para qué?, primeiro deberíase facer unha revisión catastral. AEC comenta que non entende a postura da oposición, si hai 5 anos que non se modifica, e a Campos dille que teña paciencia. O PP coméntalle ó BNG que tamén se bonifican ás familias numerosas, ás de tipo agrario,.. ó que o BNG dílle que a máxima bonificación faiselle ás empresas promotoras.
Votación: A favor 6 (PP-AEC), en contra 5 (BNG, PSdeG-PSOE, IVC).
4º/ Ordenanza fiscal sobre Actividades económicas (I.A.E.), O BNG comenta que se penaliza tanto á economía de caracter social (pequenos comercios) que son os que crean riqueza coma ás empresas do polígono, está en contra. O PSdeG-PSOE tamén manifesta o mesmo. IVC segue a preguntar ¿para qué?, ademáis recórdalle que o concello está a pagar uns servicios xurídicos a un señor (...) que non fai máis que "empufar" ó concello, pídolle que liquide a ese señor e bote man dos servicios xurídicos da Diputación Provincial que están ben acreditados.O Sr. Alcalde comenta que só se aplicará ás empresas que facturen máis de 1.000.000€ e que están para liquidar a ese señor (polo abogado).
Votación: A favor 6 (PP-AEC), en contra 5 (BNG, PSdeG-PSOE, IVC)
5º/ Modificación de crédito. Tras relatar o Sr. Secretario as partidas que se modifican e en base a qué; o BNG comenta que se incrementan unha serie de gastos en forma de despilfarro (teléfono, cultura, azafatas para FIMO, festa de Santa Marta,..), o PSdeG-PSOE entende que se modifiquen certas partidas, pero hai algunhas nas que o incremento non está xustificado, por exemplo na limpeza do colexio de Porto, que o está facendo unha empresa, que non foi sacada a concurso, o mesmo pasa coa empresa do alumeado público xa que cada vez que hai unha modificación incrementase dita partida (con respecto á empresa anterior hai un incremento de 10.7600€) sin ver melloría no servicio, e pide que a saque a concurso, no tema do desbroce e limpeza de camiños, non entende que teñamos unha desbrozadora á que ainda non se lle sacou o precinto da garantía, temos persoal para usala, e non ter ós traballadores limpando á man. E tamén pregunta o incremento en turismo para qué foi, e resposta AEC dicindo que é para FIMO e para as Guías de Sendeirismo. IVC comenta que está acostumado ás modificacións de crédito, ....comenta que ó mellor sería aconsellable contratar a un técnico economista na tesorería para sacarlle maior partido ó remanente. Non ve moito motivo de alarma, sí hai un incremento no teléfono, no rebacheo,...en fín estou dacordo. O PP critica a Mª José Cabana, polo tema da limpeza do colexio de Porto, dí que hai 4 empresas de limpeza en Cabanas e é unha delas a que está limpando. Neste punto interven tamén o Sr. Alcalde, e dí que os concellais teñen a consigna de pedir como mínimo 3 presupostos e coller o máis barato. (¿¿??).
Mª José Cabana polo PsdeG-PSOE volve a remarcar que hai partidas que non se xustifican.
Votación: A favor 7 (PP-AEC, IVC) en contra 4 (BNG, PSdeG-PSOE).
6º/ Proteccion Civil. O BNG dí que votará a favor si se modifica a lingoaxe a non sexista e si se contempla unha comisión de seguimento. O Sr. Alcalde comenta que no tema da lingoaxe non haberá problemas. e requerido pola comisión de seguimento dí que foi recollido o regulamento sobre Protección Civil da FEGAMP, e que se cadra máis adiante contemplarase.
Votación A favor 8 ( PP-AEC, PSdeG-PSOE, IVC) en contra 3 (BNG).
7º/ Subvenvcións da Diputación para Plan de Obras e Servizos (P.O.S.), hai unha subvención de 132.093'01€+5%, e proponse o saneamento de Pereiro de Abaixo (30.000€), Aglomerado Casilla-Iris, Acceso a O Salto e a Os Piñeiros (55.000€), Aglomerado As Barreiras e A Barrosa (59.000€). O BNG dí que sempre abogou por que as contratacións das obras non fosen a dedo, senón que houbese un proceso de concurso. Así mesmo critica que non se atenden ós servicios básicos. E que a zona rural foi discriminada. O PSdeG-PSOE, dí que non se oporá a ningunha obra, pero que o concello ten outras prioridades coma é o saneamento. E IVC, bota en falta o acordo da anterior lexislatuira entre PP-IVC-BNG para extender o saneamento e chegar a EDAR á Veiga, tamén critica a dinámica de adxudicar a dedo, e de aglomerar camiños. O PP rompe unha lanza a favoir do aglomerado por que é mellor que o asfaltado, e que esas son as nosas prioridades.
Votación: a favor 11. Tódolos grupos municipais.

Ningún comentario: