CITAS PARA PENSAR

ACTUALIDADE


mércores, 12 de setembro de 2007


PLENO DO 24 DE XULLO DE 2007 DO CONCELLO DE CABANASA continuación vai un resumo do acontecido no pleno do concello de Cabanas no día 24/07/2007.

Na Orde do día:


1º/ APROBACIÓN DA ACTA DO PLENO DE 09-07-2007.


O BNG pregunta si as copias de grabación estarán no expediente do pleno. Non lle respostan.
Aprobada: 8 a favor (PP-AEC, IVC, PsdeG-PSOE) e 3 abstencións (BNG)

2º/RATIFICACIÓN SOLICITUDE SUBVENCIÓN SERVICIOS SOCIAIS.


BNG: Comenta que con data do 23-03-2007 foi enviada unha solicitude asinada polo anterior alcalde, que en xullo a Consellería require ó concello novos datos que faltan na solicitude, Non hai subvención por iso, falta asemade o certificado do acordo plenario da petición; o requerimento ven con data de 10-07-2007 e con dez días hábiles para enviar a documentación, polo que xa estamos fora de plazo. Faltan datos na solicitude da petición asi coma que os concelleiros tampouco teñen dita documentación.
PSOE: Comenta que é o 2º requerimento dende marzo de 2007 que fai a consellería, e é moita hora de atendela.
IVC: “O BNG está a marxinar Cabanas, xa que estamos acostumados a que o caciquismo segua na Xunta” (¿¿¿???), “parece mentira que o BNG veña con ameazas” (¿¿??), “e se lle falta documentación, o que ten que facer é traballar”.
PP: “vicepresidencia sabe dos problemas que tivemos”....
Aprobada por unanimidade. 11 a favor.

3º/ EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITOS 3/2007.

Que conta co dictamen favorable da comisión de fachenda.

Neste apartado houbo un pouco de cruce de acusacións, e comentarios explicativos.
O PsdeG-PSOE tócalle asistir a unha de cada dúas comisións de facenda por ser integrante do Grupo Mixto (grazas á derogación do ROFM: 1 vez de cada 4 meses), polo tanto nesta non estaba e pide unha serie de explicacións:
a) ¿vaise a sacar a concurso a plaza de limpiadora do colexio de Porto? (non lle dín nada)
b) Hai un incremento no mantemento do alumado público dun 75%, ¿a qué é motivado?.
c) En Cultura hai un descenso de 20.000€, e non se suplementan deportes.
d) No apartado de infraestructuras pregunta a qué se fai referencia e dinlle que :reparacións, limpeza de cunetas, arribóns, desbroces,.. ó que lle replica o representante do PsdeG-PSOE que no Concello hai un tractor novo e unha desbrozadora de brazo para esa tarefa de limpeza, “úseno e non gasten nese apartado”.
IVC: manifesta que as obrigas xudiciais son prioritarias.
PP: a) “en alumbrado tengo que decir que non funcionan la mitad de las farolas”.
b) “en Cultura: posiblemente en octubre se vuelva a modificar, además tuvimos que recoger un libro en la imprenta que estaba sin recoger desde mayo de 2006”. Ese libro é o “Primeiro plano de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do concello de Cabanas , prologado pola anterior concelleira de Asuntos Sociais e Cultura Dª Mª José Cabana, a cal dí que si non se colleu foi por que a imprenta dixo que ainda non estaba rematado. (De tódalas maneiras ese libro agora atópase nalgún rincón do Concello, e non verá a luz por estar prologado por quen está).

AEC: D. José C. Rey explica que estas modificacións de presupostos é normal, e que en partidas esgotadas suplementanse con presupostos doutras partidas non esgotadas e que “posiblemente en outubro-novembro haiba outra modificación”.

Presidencia do Pleno: O alcalde sae en defensa de José C. Rey, decindo que “estamos cerrando un ciclo onde o Sr. Rey non ten nada que ver”. Ó que lle replica Koke: “ sendo concelleira na anterior corporación polo grupo PsdeG-PSOE, tiña responsabilidades en materia de Asuntos Socias e Cultura, e creo entender que o Sr. Rey era Tenente Alcalde e leva a materia de Obras e Servicios, digo que terá moito máis que ver que eu”.

A modificación de créditos queda aprobada: a favor 6 (PP-AEC), en contra 4 (BNG e PsdeG-PSOE), abstencións 1 (IVC).

4º/ MOCIÓN DE URXENCIA DO BNG PARA TRATAR DA SUPRESIÓN DA INSPECCIÓN EDUCATIVA.
Non se toma en consideración en contra 6 (PP-AEC), a favor 4 (BNG e PSdeG-PSOE) e 1 abstención de IVC.

5º/ ROGOS E PREGUNTAS:
BNG: 1ª Preg.: ¿Qué medidas se van a adoptar ante o problema que ocurreo o día 06-07-2007 nas dependencias do concello coa técnica de turismo? Resp: haberá unha asamblea e contestarei no próximo pleno.
2ª Preg: Na reunión co Sr. Eimil, ¿qué actuacións concretas se van a facer na praia?. Resp.: “comprobareis in situ lo que se va a hacer”.
3ª Preg: ¿Qué compromiso adquiríu para o “bulevar” do Areal? Resp.: “No próximo pleno falaremos, según se vaian facendo as obras xa veredes”.
4ª Preg.: Nas obras de Laraxe-As Pontes ¿cales son as iniciativas? Resp: “Se van a solucionar los problemas”. “estou sorprendido pola túa presa”, “deixame traballar”.

IVC: Preg.: Nos convenios da EDAR e da N-651, ¿qué vai facer para levar acabo esos convenios?. E un rogo: “tras as desafortunadas intervencións do BNG faga o favor de defender ós veciños de Laraxe, xa que foi BNG-PSOE quen loitou para que a carretera pasara por Laraxe. Leve a auga a Laraxe. Resp.: “Neso estamos”.

PsdeG-PSOE: 1ª Preg.: Ante a derogación do regulamento municipal por PP-AEC-IVC, ¿cómo se vai a regular as intervencións nos plenos, Rogos e preguntas?. Resp.: O tempo dependerá dos temas a tratar, a criterio da presidencia. En rogos e preguntas as que fagan falta. (O criterio vai ser perigoso, por que me parece que vai a imperar o de aqui mando yo).
2ª Preg.: Traballo concedeu 2 voluntarios para a praia, sae na prensa que están contratadas, Resp: non están contratadas,. Rógolle que controle ese tema xa que a problemática de que voluntarios fagan labouras de socorristas pode acarrear graves problemas. Resp.:Estase a solucionar.
3ª Preg.: A repecto do incidente coa técnica de turismo que rematou cunha denuncia na Garda Civil, ¿Qué medidas pensa tomar?. Resp. : Haberá unha asamblea e contestarei no próximo pleno.
Un Rogo: Coma xefe de persoal, e nos posibles incidentes futuros, tome as medidas necesarias correctoras fronte ós agresores e non fronte ós agredidos. (Neste momento unha persoa do público- se cadra sintéuse aludida- increpou á representante de PsdeG-PSOE, chamándolle caradura, que poca vergüenza tienes,... sen que a presidencia tomara ninguha medida).


En fín eso foi a groso modo o que deu de sí o pleno do día 24-07-2007.


¡¡Admítense comentarios!!!!.

Ningún comentario: